Från utanför till internet - PTS sextonde innovationstävling

Innovationstävlingen Från utanför till internet öppnade den 30 september 2019 och pågick till och med den 7 november 2019.  Åtta vinnande projekt utsågs under 2020 och projekten fick tillsammans dela på ungefär 15,5 miljoner kronor. Alla vinnare har idéer som bidrar till att människor får vara en del av det digitala samhället.

Den 30 september 2019 hade Post- och telestyrelsens (PTS) sextonde innovationstävling utlysning. Vid ansökningsperiodens slut den 7 november 2019 hade 116 ansökningar kommit in. Av dessa valdes 21 projekt vidare till att få göra en förstudie. Där fick varje sökande pröva sin idé genom att ta fram ett förslag till projekt som sedan presenterades för en expertgrupp av både PTS-representanter och externa experter. Tillsammans har dessa personer kompetens inom innovation, affärsmodellering, tillgänglighet, teknik och digitalisering.

Genom en sammanvägd bedömning av projektförslaget samt resultat och insikter från arbetsfasen valdes sedan åtta projekt ut till att få finansiering för projektgenomförande.

Underlätta för dem som halkat efter

Idag lever cirka 1,1 miljoner människor i Sverige i digitalt utanförskap. Vi på PTS arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter.

Vi ser att stora grupper hamnar utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning.

Till vår sextonde innovationstävling sökte vi lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter digitaliseringens framfart.
Challengesgov.se är en samverkansplattform för innovationsutmaningar där du kan läsa mer om tävlingen.

Har du frågor?

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se.

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

Innovationstävlingens åtta vinnare

Åtta projekt tilldelades finansiering om totalt 15,6 miljoner kronor. Maxbeloppet för finansiering är två miljoner kronor per projekt.

arrow Begripsam AB

Projekttitel: Kompetenscentrum: IF och deltagande i det digitala samhället

Projektbeskrivning: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har stora behov av stöd för att kunna delta i det digitala samhället. Vår lösning samlar de personer och verksamheter med störst kunnande på detta område och vi kanaliserar deras kunnande ut i verksamheterna via kompetensutvecklande aktiviteter och produktion av lär-resurser.

arrow Funka Nu AB – Funkabutiken.se, en övningsplattform där användare kan öva på att handla digitalt

Projekttitel: Övningar för ökad färdighet med digitala betaltjänster

Funka har tillsammans med Region Skåne utvecklat Funkabutiken.se, en övningsplattform där användare kan öva på att handla digitalt genom att spela ett enkelt spel. Webbplatsen vänder sig i första hand till personer med kognitiva nedsättningar, äldre och andra användare som är osäkra eller inte använder digitala betaltjänster.

Funkabutiken är framtagen i samarbete med användare och Länsstyrelsen Skåne och används redan i dagliga verksamheter och pensionärsgrupper.

Projektstart: 1 augusti 2020

Projektslut: 30 november 2021

Ta del av projektets slutrapport

arrow Högskolan i Skövde

Projekttitel: Utveckling av beslutsstöd för användare i riskfyllda situationer online

Projektbeskrivning: Ett webbläsarverktyg som hjälper användare att agera säkert på Internet. Verktyget ger användare kunskap att hantera riskfyllda situationer säkert.

arrow Lexicon AB – Ökad digital kompetens hos svenska småföretag och egenföretagare

Projekttitel: Ökad digital kompetens hos svenska småföretag och egenföretagare

Lexicon har utvecklat en digital utbildningsplattform för småföretagare som guidar och utbildar för en digitaliserad arbetsvardag. Plattformen ska genom kompetensutveckling och konkreta guider öka användarnas motivation till att dels använda digitala tjänster, dels inspirera, underlätta och bidra till direkt affärsnytta.

Startdatum: 1 augusti 2020 

Slutdatum: 30 november 2021

Ta del av projektets slutrapport

arrow Lingio AB – internet för alla – befintlig digital lärplattform har utvecklats för att vara enkel, underhållande och motiverande att använda

Projekttitel: Internet för alla

Lingio har utvecklat sin befintliga digitala lärplattform så att användare med någon form av funktionsvariation eller nyanlända som ännu inte lärt sig svenska, kan ta del av kurserna. Användargränssnittet har förenklats, språk- och tillgänglighetsstöd har utvecklats, allt för att det ska vara enkelt, underhållande och motiverande att ta del kurserna som handlar om att lära sig att använda olika digitala tjänster.

Startdatum: 1 september 2021

Slutdatum: 30 september 2021

Ta del av projektets slutrapport

arrow Läs och Lär McShane Education AB

Projekttitel: Digitala reporterskolan – MIK för barn i utsatta områden

Projektbeskrivning: En digital lärportal där olika aktörer kan nå barn i utsatta områden och arbeta med MIK, läs- och språkutveckling, digital kompetens, samt stimulera till delaktighet.

arrow Tietoevry (fd Tieto Sweden AB) – Min ekonom

Projekttitel: Min ekonom

Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska få ett tillgängligt stöd att klara sin vardagsekonomi och därmed bättre förutsättningar att leva ett självständigt liv. Under projekttiden har Tietoevery tagit fram lösningen tillsammans med målgruppen. De har testat, utvärderat och justerat för att skapa en lösning som funkar för alla. De användartester som företaget har genomfört visar på en tydlig nytta, särskilt vad gäller ”Har jag råd”-funktionen.

Målet har varit att hitta en partner, men det har inte lyckats under projekttiden. Projektgruppen driver ändå arbetet vidare med siktet inställt på att lansera appen, men organisationsformen är inte klar.

Startdatum: den 1 juni 2020

Slutdatum: den 10 januari 2022

Ta del av projektets slutrapport

arrow Freja eID (f.d Verisec AB) - E-legitimation med delad kontroll

Projekttitel: E-legitimation med delad kontroll

Projektbeskrivning: En e-legitimation med delad kontroll möjliggör för de som själva inte kan ta fullt ansvar för sin digitala identitet att bli delaktiga i det digitala samhället.

Projektstart: Den 1 juni 2020

Projektslut: Den 9 augusti 2021

Ta del av projektets slutrapport