Tillgänglig webbutveckling

Webbutveckling och utveckling av digitala tjänster är viktiga faktorer i den snabba och ständigt pågående digitaliseringen av samhället. Om den utvecklingen har fokus på inkludering och tillgänglighet så ökar möjligheterna till ett samhälle där alla kan vara delaktiga.

För att de webbplatser, e-tjänster och digitala lösningar som tas fram ska kunna användas av alla behöver tillgänglighet och användarperspektiv finnas med från början. Det viktiga användarperspektivet behöver omfatta de behov och förutstättningar för alla typer av användare så att lösningarna inte exkluderar användare.

PTS är med i samarbeten och samverkansinsatser som främjar ökad tillgänglighet inom webbutveckling. Vi stöttar bland annat arbetet med att underhålla och utveckla de officiella riktlinjerna för webbutveckling (webbriktlinjer.se). Några gånger per år är vi även och arrangerar träffar för nätverket för myndighetssamverkan om IT-tillgänglighet (MITT-nätverket).

Webbriktlinjer.se

PTS ansvarade för webbplatsen Webbriktlinjer.se till den 1 januari 2019,då den överlämnades till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Det är en webbplats som innehåller ”Vägledningen för webbutveckling”, vilket är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Vägledningen innehåller bland annat riktlinjer om tillgänglig webb, baserat på de internationella riktlinjerna WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidlines).

Läs mer på webbriktlinjer.se och www.digg.se/utveckling--innovation/digital-tillganglighet

MITT-nätverket

PTS medverkar i nätverket för myndighetssamverkan om IT-tillgänglighet (MITT-nätverket). Det är ett nätverk som initierades i maj 2015 av Arbetsförmedlingen. Sedan starten har PTS bidragit genom att koordinera nätverket och arrangera träffar. För närvarande ingår cirka 100 webb- och tillgänglighetsansvariga från drygt 50 myndigheter i nätverket, och träffarna brukar ske ungefär 4-6 gånger per år.

Om du arbetar med digital tillgänglighet i offentlig sektor och vill gå med i MITT-nätverket, kontakta enheten för digital delaktighet via PTS växelnummer 08-678 55 00 eller pts@pts.se.

Ett villkor för att vara med i nätverket är att du har en e-postadress hos en offentlig aktör, t.ex. myndighet, kommun, landsting eller offentligägt bolag.

Läs mer om några tidigare nätverksträffar på Webbriktlinjer.se (under rubriken Enstaka tillfällen):

Dokumenterade MITT-nätverksträffar och andra träffar om webbtillgänglighet

Läs mer om MITT-nätverket hos Arbetsförmedlingen:
Myndighetssamverkan för digital tillgänglighet