Nätverk där PTS medverkar

Här kan du läsa mer om vilka nätverk PTS ingår i för frågor om digital delaktighet. Nätverken består både av myndigheter och av organisationer. Samverkan och träffar sker både med organisationer som har liknande uppdrag och med sådana som kan påverka digitala lösningars tillgänglighet.

arrow Myndighetssamverkan för IT-tillgänglighet (MITT)

Myndighetssamverkan för IT-tillgänglighet (MITT) är en samverkansgrupp för myndigheters arbete med digital tillgänglighet. Gruppen träffas 2-4 gånger per år för erfarenhetsutbyte om digital tillgänglighet. Utbytet har framför allt handlat om webbtillgänglighet och arbetet har bidragit till utvecklingen av Vägledning för webbutveckling, webbriktlinjer.se.

Om MITT på arbetsförmedlingen

 

arrow ITS WG HF

ITS WG HF är en svensk standardiseringsgrupp som arbetar med standarder om användbarhet och tillgänglighet i informations- och kommunikationsteknik. Gruppen arbetar huvudsakligen med standarden EN 301549 Tillgänglighetskrav för IKT-produkter och tjänster. Standarden tas fram av de Europeiska standardiseringsorganen ETSI, CEN och Cenelec och ITS WG HF bidrar genom att kommentera och föreslå förändringar av utkast till nya versioner av standarden.

ETSI HF är en arbetsgrupp inom det europeiska telekomstandardiseringsorganet ETSI. HF står för Human Factors, där frågor om ergonomi, användbarhet och tillgänglighet ingår. ETSI HF hanterar förutom rena telekomfrågor också standarden EN 301549. Läs mer om ETSI HF på ETSI:s webbplats

arrow Standardisering inom SIS TK 504 – e-tillgänglighet

Standardisering inom SIS TK 504 – e-tillgänglighet, är en så kallad kommitté hos det svenska standardiseringsorganet SIS. Kommittén arbetar med digital tillgänglighet och arbetet är inriktat på att bevaka och bidra till utvecklingen av internationella standarder hos standardiseringsorganen ISO och CEN/Cenelec. Bland de standarder som gruppen bidrar till finns den europeiska standarden EN 301549 Tillgänglighetskrav för IKT-produkter och -tjänster samt standarder för syntolkning respektive undertextning av video samt bildbeskrivningar.

Om SIS TK 504 på SIS webbplats

arrow Digidelnätverket

Digidelnätverket är ett nätverk som genom samverkan och delad kunskap arbetar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Nätverket bildades 2014 och för att samordna och planera gemensamma insatser skapades en samverkansledning med representanter från bland annat bibliotek, folkbildningsorganisationer, kommuner och myndigheter. Sedan mars 2019 deltar även Post- och telestyrelsen (PTS). Digidelnätverkets samverkansledning träffas cirka 4 gånger per år och samverkan sker under ledning av föreningen Sambruk.

Läs mer om Digidals samverkansledning