Vägledning vid val av elektronisk underskrift

Här listar vi några faktorer som kan vara vägledande i valet av elektronisk underskrift.

Det finns inga generella regler som fastställer när en enkel, avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift ska användas. Det kan finnas krav i författning på att avancerade elektroniska underskrifter ska användas. Utöver krav i författning så är det verksamhetens behov som är styrande vid val av underskriftsmetod. 

Välja enkel elektronisk underskrift

  • Ni har god kännedom om dem som ska skriva under, till exempel medarbetare.
  • Underskriften sker i interna system av medarbetare som i tidigare skede identifierat sig på något sätt, exempelvis i samband med inloggning på en dator tillhörande verksamheten.
  • Personen som ska skriva under har i ett tidigare skede identifierat sig på något sätt, exempelvis i samband med inloggning i en e-tjänst.
  • Det som ska skrivas under avser ärenden av enklare natur eller icke känsliga uppgifter.

Välja avancerad elektronisk underskrift

  • Det finns krav i författning som kräver avancerade elektroniska underskrifter för förfarandet.
  • Ni har interna krav på informationssäkerhet som ställer höga krav på riktighet och att förändringar kan upptäckas.
  • Ni har ett behov att med högre grad av säkerhet identifiera personen som skrivit under.

Välja kvalificerad elektronisk underskrift

  • Ni skickar eller tar emot elektroniskt underskrivna dokument från företag eller personer från andra EU-länder.
  • Ni skriver under beslut eller intyg som kan behöva användas och valideras av tredje part i andra EU-länder.
  • Verksamhetens behov ställer krav på kvalificerade elektroniska underskrifter.

Här finns mer information om de krav som ställs på en kvalificerad elektronisk underskrift. 

Information hos myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har mer information på sin webbplats om e-legitimation och e-underskrifter.