Integritet

En av PTS primära uppgifter är att främja tillgången till säker elektronisk kommunikation. En viktig säkerhetsfråga är skyddet av den personliga integriteten.

Viljan att använda elektronisk kommunikation kan hämmas av oro för den personliga integriteten. Skyddet mot obehörig insyn eller behandling av den information som överförs elektroniskt är grundläggande och begreppet telehemlighet är väl etablerat i svensk rätt. Att få kommunicera förtroligt är även en rättighet som är skyddad i grundlag.

Samarbete och tillsyn

PTS samarbetar med både nationella och internationella aktörer på integritetsområdet.

PTS ansvarar också för tillsyn över de regler i lagen om elektronisk kommunikation som rör integritet. En tillsynsinsats kan vara planerad eller händelsestyrd.