Datalagring

Sedan den 1 oktober 2019 gäller på nytt skyldigheten för operatörer att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål.

För operatörer som använder så kallad NAT*)-teknik för adressöversättning trädde ytterligare regler i kraft den 1 april 2020 i form av nya regler i 40 § i förordningen om elektronisk kommunikation och genom av PTS meddelade föreskrifter.

Syftet med föreskrifterna är att göra det tydligt för operatörerna vilka uppgifter, utöver IP-adress, som behöver lagras för att det ska vara möjligt för brottsbekämpande myndigheter att identifiera abonnent eller registrerad användare vid utredning om brott.

PTS ansvarar för att utöva tillsyn över att regler om datalagring efterlevs av operatörerna.

*) NAT (Network Adress Translation) är en adressöversättningsteknik som innebär att ett större antal abonnenter samtidigt delar på en eller ett begränsat antal IP-adresser.

Nya regler efter dom i kammarrätten

Efter en dom i kammarrätten i mars 2017, som innebar att reglerna om datalagring inte kunde tillämpas, har regering och riksdag beslutat om nya regler. De nya reglerna är beslutade efter utredningen Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75) och regeringens proposition Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten (Prop. 2018/19:86).

Grundregeln i lagen om elektronisk kommunikation

Operatörer har alltid haft ett visst behov av att spara uppgifter om sina abonnenter och deras kommunikation.

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) har en grundregel som innebär att operatörerna inte får behandla uppgifter för andra ändamål och inte under längre tid än vad som krävs för att överföra trafiken i näten, fakturera sina kunder samt ett fåtal andra ändamål. Därefter ska uppgifterna raderas.

Det finns även regler om tystnadsplikt, som förbjuder alla som arbetar för operatörer att avslöja eller utnyttja uppgifter om abonnenterna och deras kommunikation.

Polis och andra brottsbekämpande myndigheter har möjlighet att ta del av dessa uppgifter under vissa förutsättningar. Regler på området har funnits sedan början av 1990-talet.