Översyn av föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpning

Operatörer har rätt att få ersättning när de lämnar ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. PTS gör en översyn av föreskrifterna som reglerar ersättningsnivåerna.

Ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter ska täcka de kostnader som operatörer har vid utlämnande av uppgifter till brottsförebyggande myndigheter. I de nu gällande föreskrifterna från 2014 (PTSFS 2013:5) baseras de huvudsakligen fasta ersättningsbeloppen på de kostnader som kunde observeras under 2012 och 2013.

Ökade krav och volymer motiverar behovet av översyn av ersättningsföreskrifter

Gradvisa förändringar har skett på området elektronisk kommunikation sedan ersättningsföreskrifterna trädde i kraft för åtta år sedan. Behov, krav, hantering, kostnader, utlämnandeärendens natur och volymutveckling med mera har förändrats. PTS anser därför att det är väl motiverat att se över befintliga ersättningsföreskrifter och bedöma hur väl föreskrifterna är anpassade för såväl nuvarande som framtida förhållanden.

I samband med översynen kommer PTS att undersöka hur tillämpningen av föreskrifterna har fungerat och om det finns anledning att åtgärda eventuella otydligheter.

Det har även tillkommit en ny form av utlämnanden avseende NAT-lagrade uppgifter (NAT=Network Adress Translation) och vid utlämnanden finns numera möjlighet att tillämpa ett i förväg enhetligt format, enligt överenskommelse mellan de brottsbekämpande myndigheterna och operatörerna.

Behov av nya föreskrifter om ersättning med anledning av ny lag om hemlig dataavläsning

Sedan den 1 april 2020 gäller lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning (HDA). Genom användandet av tekniska hjälpmedel kan brottsbekämpande myndigheter i hemlighet få tillgång till en dator eller annan teknisk utrustning som används för kommunikation. Detta för att kunna se vilken information som finns i den.

Lagen medför en skyldighet för operatörer och aktörer som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om elektronisk kommunikation (2 kap. 1 § LEK) att på begäran från brottsbekämpande myndighet göra det möjligt att genomföra hemlig dataavläsning. Den som har medverkat till hemlig dataavläsning har rätt till ersättning för kostnader som uppstår vid en sådan medverkan.

Operatörer kan till exempel behöva tillhandahålla tillgänglig teknisk information om det informationssystem som omfattas av den brottsbekämpande myndighetens beslut om hemlig dataavläsning och de förbindelser som används.

Brottsbekämpande myndigheter kan enligt lagen även begära att operatörer använder eller tillhandahåller tekniska metoder eller liknande åtgärder som kan användas för att verkställa hemlig dataavläsning.

PTS har enligt lagen om hemlig dataavläsning rätt att ta fram förskrifter om ersättning till operatörerna (se 24 §). Myndighetens preliminära bedömning är att ersättningsnivåerna bör regleras genom en ny föreskrift. PTS utreder och hämtar information om vilka åtgärder som operatörer kan behöva vidta, för att därefter kunna uppskatta de ersättningsgilla kostnaderna.

Lagändringar med anledning av Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Sverige har implementerat Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och dess tilläggsprotokoll i lagen om elektronisk kommunikation per den 1 maj 2021. Konventionens huvudsakliga syfte är att harmonisera konventionsstaternas nationella lagstiftningar som rör it-relaterad brottslighet samt att förenkla det internationella samarbetet kring dessa frågor, se prop. 2020/21:72.

PTS bedömer behovet av eventuella anpassningar av befintliga ersättningsföreskrifter för att reglera den ersättning som följer av lagändringen. Myndigheten kommer att hämta in information, från brottsförebyggande myndigheter och operatörer, om vilka åtgärder som kan komma ifråga i samband med frysning och utlämnande av uppgifter om vilka som deltagit vid överföringen av ett meddelande.