Samarbete

På integritetsområdet samarbetar PTS med såväl nationella som internationella aktörer.

arrow Samarbete med marknadens aktörer

Skyddet av den personliga integriteten är ett ämne som alltid är aktuellt. I PTS arbete med frågorna är därför en kontinuerlig dialog med marknadens aktörer viktig. Det sker bland annat genom att PTS regelbundet arrangerar Säkerhetsforum som tar upp aktuella ämnen inom området.

arrow Samarbete med andra myndigheter och organisationer

Ansvaret för integritetsfrågor vilar på flera myndigheter. Den övergripande regleringen om behandling av personuppgifter återfinns i personuppgiftslagen (1998:204), som från den 25 maj 2018 ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR), med Integritetsskyddsmyndigheten som tillsynsmyndighet. Många aktuella integritetsfrågor berör såväl Integritetsskyddsmyndighetens som PTS ansvarsområde. Myndigheterna samverkar därför och träffas regelbundet, för samordning och erfarenhetsutbyte.

arrow Internationellt samarbete

PTS deltar i internationellt samarbete kring integritetsfrågor, till exempel Technical Subgroup som är en undergrupp till artikel 29-gruppen. PTS bevakar även arbetet med integritetsfrågor inom EU och andra internationella organ. PTS samarbetar även med andra medlemsstater i frågor som rör ePrivacydirektivet, däribland frågor om trafikdatalagring och regleringen om kakor.