Koppla upp till framtidens internet med IPv6

Det har varit känt sedan länge. IPv4-adresserna är i princip slut. Allt som kopplas upp mot internet måste ha en IP-adress för att fungera. Genom att införa IPv6, nästa generations IP-adresser, får ytterligare många nya enheter plats och människor kan arbeta tillsammans. Offentlig sektor blir klar för framtidens digitala kommunikation och tjänster. Servicen tryggas, för lång tid framöver.

Koppla upp till framtidens internet med IPv6

Det har varit känt sedan länge. IPv4-adresserna är i princip slut. Allt som kopplas upp mot internet måste ha en IP-adress för att fungera. Genom att införa IPv6, nästa generations IP-adresser, får ytterligare många nya enheter plats och människor kan arbeta tillsammans. Offentlig sektor blir klar för framtidens digitala kommunikation och tjänster. Servicen tryggas, för lång tid framöver.

Koppla upp till framtidens internet med IPv6

Det har varit känt sedan länge. IPv4-adresserna är i princip slut. Allt som kopplas upp mot internet måste ha en IP-adress för att fungera. Genom att införa IPv6, nästa generations IP-adresser, får ytterligare många nya enheter plats och människor kan arbeta tillsammans. Offentlig sektor blir klar för framtidens digitala kommunikation och tjänster. Servicen tryggas, för lång tid framöver.

Varför IPv6?

Tillgängligt för alla

Kommuner, regioner och statliga myndigheter ska tillhandahålla information och digitala tjänster som är tillgängliga för alla. Idag används både IPv4 och IPv6 på internet, men IP-adresserna är inte kompatibla med varandra. För att vara tillgänglig för alla krävs att åtminstone externa digitala tjänster som webbplats, e-post och DNS-tjänst har stöd för både IPv6 och IPv4.

Framtidssäker digitalisering

Offentlig sektor digitaliseras allt mer. Sjukvård, omsorg, energi och transporter är bara några områden där verksamheten kräver fler IP-adresser för att fungera optimalt. IPv6 är en nödvändig pusselbit för digitaliseringen, som smidigt och säkert möjliggör tillgängliga och funktionella tjänster för alla medborgare.

Möjliggör innovation

Genom att införa IPv6 kan offentlig sektor och näringsliv få tillgång till den mängd IP-adresser som behövs för att fullt ut kunna dra nytta av nya internetbaserade tjänsteområden som växer fram, till exempel sakernas internet (IoT). Det möjliggör en stor mängd nya innovationer och affärsmöjligheter. Internet kan därmed fortsätta att växa och vara en motor för innovation.

Enklare och modernare

IPv6 gör att det interna nätet kan organiseras på ett nytt och ändamålsenligt sätt, vilket förenklar administration och gör det enklare att genomföra förändringar. Dessutom blir det enklare att gå samman med andra i ett gemensamt nät, eftersom kollisioner med interna IPv4-adresser kan undvikas.

Ju förr desto bättre

Det är klokt att införa IPv6 redan nu för att inte fastna i en åldrande teknik senare. Att skjuta upp införandet kan leda till både säkerhetsproblem och ökade kostnader. Särskilt om man är tvungen att införa IPv6 oförberett och under tidspress.

Att införa IPv6

Övergripande tips på hur IPv6 införs smart, smidigt och enkelt.

Inför IPv6 utifrån och in

Se till att införa IPv6 utifrån och in, det vill säga, prioritera digitala tjänster ämnade för allmänheten, webbplats, e-post och DNS. PTS har tagit fram en praktisk vägledning som hjälper it-avdelningen att planera, realisera och hantera införandet av IPv6.

Ta del av PTS praktiska vägledning om att införa IPv6.

Börja i liten skala

Målbild och tidplan kan förstås variera utifrån organisationens storlek, behov och krav, men vår rekommendation är att ni börjar i liten skala och inför IPv6 successivt, tjänst för tjänst.

Integrera IPv6 internt

Integrera IPv6-arbetet i interna utvecklingsprojekt och processer, istället för att skapa ett separat projekt, som riskerar att tynga organisationen. På så sätt bygger ni upp nödvändig kunskap och kompetens i verksamheten.

Lär av andra

Vill du lära dig mer om andra organisationers erfarenheter av IPv6? 

 

Ta del av verkliga exempel från offentlig sektor.

Kostnader för att införa IPv6

Den viktigaste faktorn som påverkar kostnaden för att införa IPv6 är om er befintliga IT-miljö redan har stöd för IPv6. Troligen har den det, om inte behöver ni köpa in ny hårdvara och mjukvara.

Ställ krav på IPv6 i upphandlingar

Säkerställ att ni ställer krav även på IPv6 i upphandlingsunderlag när ni anskaffar digitala tjänster, internetanslutning, hårdvara och mjukvara, för att slippa extrakostnader senare.

För mer information om upphandling av it-utrustning med IPv6-stöd, ta del av PTS praktiska vägledning för it-personal.

Förbered er väl

Kostnaden påverkas av hur väl ni förbereder införandet samt hur välorganiserade och dokumenterade era interna nät är när införandet av IPv6 ska göras. Inventera den interna IT-miljön och de digitala tjänster som hanteras externt, så får ni en god nulägesbild av IPv6-stödet i befintlig utrustning.

Stort eller litet internt nät

Storleken på ert interna nät, hur många digitala tjänster som omfattas samt krav på säkerhet och tillgänglighet påverkar kostnaderna. Konsultstöd kan behövas vid genomförandet, vilket påverkar era kostnader. Erfarenheter har dock visat att det oftast inte behövs konsultstöd i så stor utsträckning.

Utbildningskostnader för IT-personal

Om IT-personalen kan IPv4, behöver en utbildning i IPv6 inte vara särskilt omfattande, utan det räcker med en utbildning på 1-2 dagar.

Förvaltningskostnader

Har ni höga krav som följer av servicenivåavtal som exempelvis upp- och nertid samt jour efter normal kontorstid, ökar kostnaden.

IP-adresser

Ni kan välja mellan kostnadsfria PA-adresser och avgiftsbelagda PI-adresser för era IPv6-adresser. PA (Provider Aggregatable) är leverantörstilldelade adresser. PI (Provider Independent) är leverantörsoberoende adresser.

 

En rekommendation är att använda PI-adresser eftersom ni då kan behålla era IPv6-adresser även om ni byter internetleverantör. För PI-adresserna behöver ni dock betala en årlig avgift på några tusen kronor.

 

 

Vägledning hela vägen

Här hittar du vår vägledning för dig som beslutsfattare. Den ger dig stöd genom hela processen – från beslut till genomförande.

Vägledning hela vägen

Här hittar du vår vägledning för dig som beslutsfattare. Den ger dig stöd genom hela processen – från beslut till genomförande.

Vägledning hela vägen

Här hittar du vår vägledning för dig som beslutsfattare. Den ger dig stöd genom hela processen – från beslut till genomförande.

Frågor och svar

Vad är IPv6?

Internetprotokoll version 6 (IPv6) är den senaste versionen av protokoll som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Varje enhet – datorer och teknisk utrustning – som kopplas upp mot internet, måste ha en IP-adress för att fungera. Den tidigare versionen av IP-adresser (IPv4) är i princip slut, vilket gör det svårt att koppla upp nya enheter mot nätet. IPv6 kommer på sikt att ersätta IPv4 eftersom de inte är kompatibla med varandra. IPv6 är därför en möjliggörare för bland annat tjänster inom sakernas internet (Internet of Things, IoT) och för 5G.

Varför ska en kommun, region eller myndighet införa IPv6?

Det finns flera skäl till varför IPv6 ska införas. Idag används både IPv4- och IPv6-adresser för att kommunicera via nätet. För att vara tillgängliga för alla medborgare, företag och organisationer, både i Sverige och utomlands, behöver externa tjänster ha stöd för både IPv6 och IPv4. Det är en förutsättning för att tillhandahålla information och digitala tjänster till alla – att trygga den digitala servicen.

 

Med IPv6 framtidssäkras digitaliseringen. IPv4-adresserna är i princip slut, och för att koppla upp nyutvecklade internetbaserade enheter (sakernas internet, IoT) behövs IPv6. För offentlig sektor kan det exempelvis vara elmätare, enheter för vård i hemmet, parkeringsövervakning och styrning av värme och belysning i lokaler.

Är det krav på att införa IPv6 i offentlig sektor?

Det finns inga lagkrav på att införa IPv6 i offentlig sektor. Regeringen vill främja och uppmuntra offentlig sektor att öka användandet av IPv6, då det är nödvändigt för att vara tillgänglig för alla medborgare, företag och organisationer både i Sverige och utomlands. Den tidigare versionen av IP-adresser (IPv4) är i princip slut, vilket gör det svårare att koppla upp nya enheter mot nätet om inte IPv6 börjar användas.

Hur kan jag ta reda på om en viss kommun, region eller myndighet har infört IPv6?

Webbtjänsten ”IPv6 i offentlig sektor” ger dig information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har infört IPv6 på den externa webbplatsen, för e-post och DNS.

Webbtjänsten är utvecklad inom ramen för regeringsuppdraget att främja införandet av IPv6, vilket myndigheten hade mellan juni 2019 och mars 2021. 

Till webbtjänsten "IPv6 i offentlig sektor".

Ta ett klokt beslut

Genom att införa nästa generations IP-adresser, kommer offentligt sektor i Sverige vara redo för framtidens internet. Tillsammans med bättre service, effektivare tjänster och innovation. Men ännu viktigare – IPv6 öppnar upp möjligheten för människor att nå varandra, och ser till att internet förblir den kommunikationskanal den är ämnad att vara. För alla. Lång tid framöver.

Ta ett klokt beslut

Genom att införa nästa generations IP-adresser, kommer offentligt sektor i Sverige vara redo för framtidens internet. Tillsammans med bättre service, effektivare tjänster och innovation. Men ännu viktigare – IPv6 öppnar upp möjligheten för människor att nå varandra, och ser till att internet förblir den kommunikationskanal den är ämnad att vara. För alla. Lång tid framöver.

Ta ett klokt beslut

Genom att införa nästa generations IP-adresser, kommer offentligt sektor i Sverige vara redo för framtidens internet. Tillsammans med bättre service, effektivare tjänster och innovation. Men ännu viktigare – IPv6 öppnar upp möjligheten för människor att nå varandra, och ser till att internet förblir den kommunikationskanal den är ämnad att vara. För alla. Lång tid framöver.

Införande av IPv6 i offentlig sektor

Vill du veta vilka som redan har infört IPv6? Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor ger dig information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har stöd för IPv6 på den externa webbplatsen, e-post och DNS.

Införande av IPv6 i offentlig sektor

Vill du veta vilka som redan har infört IPv6? Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor ger dig information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har stöd för IPv6 på den externa webbplatsen, e-post och DNS.

Införande av IPv6 i offentlig sektor

Vill du veta vilka som redan har infört IPv6? Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor ger dig information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har stöd för IPv6 på den externa webbplatsen, e-post och DNS.