Kommuner och bredband

Här finns information om hur PTS bistår kommunerna i att främja bredbandsutbyggnad.

Kommunernas roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen

PTS fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att utreda kommunernas roller när det gäller tillhandahållande och utbyggnad av bredbandsinfrastruktur och styrning av stadsnät. Uppdraget innebar även att PTS skulle analysera om det är möjligt och lämpligt att göra undantag för kommunal bredbandsverskamhet från kommunallagens lokaliseringsprincip.

PTS redovisade sin utredning enligt uppdraget genom rapporten PTS-ER-2018:20 Kommunernas roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.

Läs rapporten om kommunernas roller på bredbandsmarknaden.

Med anledning av uppdraget har PTS också tagit fram en vägledning som stöd till kommunerna och de kommunala stadsnäten. Klicka här för att läsa vägledningen.

Gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

För att främja bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner gjordes 2010 en överenskommelse mellan PTS, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Konkurrensverket om ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.

Läs principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet.

Under våren 2016 frånträdde SKL dessa gemensamma principer. PTS och Konkurrensverkets gemensamma uppfattning var att principerna fortfarande i huvudsak var ändamålsenliga, men att en översyn bör göras. Översyn av principerna inleddes under våren 2016. Som ett led i denna översyn har myndigheterna ombads berörda aktörer att komma in med synpunkter på hur principerna kan förtydligas och bli mer ändamålsenliga. Synpunkterna som kom in går att läsa här.

Mer om kommunal bredbandsverksamhet

Kommunerna har en viktig roll vad gäller utbyggnad av bredbandsnät, Se hur din kommun kan främja utbyggnaden.

De regionala bredbandskoordinatorerna har bland annat till uppgift att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor och vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för kommuner. Läs mer om koordinatorernas verksamhet och hitta kontaktuppgifter till din bredbandskoordinator.