Lokalt tillträde i grossistledet

Lokalt tillträde i grossistledet innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder genom att köpa tillträde till den del av Telias nät som når fram till kunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telias nät.

arrow Vad gäller i dag?

PTS beslutade 2015-02-19 att TeliaSonera har ett betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för TeliaSonera, för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen.

arrow EU-kommissionen har pekat ut marknaden

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna regelbundet ska analysera ett antal marknader inom sektorn för elektronisk kommunikation. Om effektiv konkurrens inte råder på dessa marknader ska PTS ta fram beslut om skyldigheter, så kallat SMP-beslut. Förkortningen SMP står för ”Significant Market Power”. SMP-beslut är en form av förhandsreglering och ska bidra till stabilitet och förutsägbarhet på marknaden, med förutsättningar för fortsatt god konkurrens och investeringar. Det leder till lägre priser och bättre utbud för slutkunderna.

Marknaden för lokalt tillträde i grossistledet är en sådan marknad som är förhandsreglerad av PTS genom SMP-beslut. Beslutet måste följas av operatörer som har betydande marknadsinflytande på marknaden, så kallad SMP-operatörer. Marknaden ska ses över regelbundet och PTS gör därför en ny analys ungefär var tredje år.

arrow Om marknaden Lokalt tillträde i grossistledet

Marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) avser idag fysiskt och virtuellt lokalt tillträde i grossistledet till kopparbaserad och fiberbaserad infrastruktur i accessnätet.

Nuvarande reglering av marknaden innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder, genom att köpa tillträde till den del av Telia Companys (SMP-operatör) nät som når fram till slutkunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telia Companys nät.

arrow Detta gör PTS

PTS har startat ett arbete för att analysera bredbandsmarknaderna. Processen är indelad i olika steg, där PTS;

  1. avgränsar den geografiska och produktmässiga omfattningen av marknaden,
  2. prövar om någon aktör har betydande inflytande på marknaden (SMP-operatör) och till sist
  3. beslutar om skyldigheter för eventuella SMP-operatörer.

Marknadsavgränsning – analys av produkter och geografiska områden

Till att börja med tar PTS fram en så kallad marknadsavgränsning. Det innebär att PTS gör en analys av vilka produkter och tjänster som ska ingå på den aktuella marknaden. Det kan till exempel handla om bredbandstjänster till konsumenter.

PTS gör också en geografisk avgränsning. Syftet är att avgränsa ett område där konkurrensförutsättningarna märkbart skiljer sig från omkringliggande områden. Till exewmpel analyseras om prissättningen av en vara eller tjänst i ett geografiskt område (till exempel ”A-köping”) påverkar prissättningen i ett annat område (”B-köping”). Ett geografiskt område kan till exempel vara ett nät, en kommun, ett län eller hela landet.

Trekriterietest – Behöver marknaden regleras?

För att undersöka om marknaden överhuvudtaget behöver regleras genomför PTS ett så kallat trekriterietest. Det innebär att PTS tittar på följande kriterier som EU-kommissionen har tagit fram:

  1. Det måste finnas höga och bestående inträdeshinder på marknaden. Det kan röra sig om strukturella hinder och om rättsliga eller regleringsbaserade hinder.
  2. Marknadens struktur ska vara sådan att den inte utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens inom en relevant tidsram, dvs. det ska saknas en positiv dynamik på marknaden.
  3. Enbart generell konkurrenslagstiftning kan inte i tillräcklig grad avhjälpa de marknadsbrister som konstaterats.

Om den identifierade marknaden uppfyller samtliga dessa kriterier så behövs normalt sett en reglering.

SMP-prövning – finns det någon aktör som ska regleras?

När PTS har avgränsat marknaden produktmässigt och geografiskt, och i förekommande fall konstaterat att det finns konkurrensproblem, går PTS vidare och analyserar om det finns en eller flera aktörer med ett betydande inflytande på marknaden.

”Betydande inflytande på marknaden” (ibland kallat ”Significant Market Power”) innebär att aktören har en sådan ekonomisk ställning att den i betydande omfattning kan agera oberoende av sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand konsumenterna.

PTS kommer efter detta steg att samråda analysen med marknadsaktörerna. Läs mer om samråd.

Skyldigheter – vad ska aktören göra?

Om PTS identifierar en SMP-operatör, tas skyldigheter fram som ska åtgärda de konkurrensproblem som finns på marknaden. Det är endast den eller de aktör som identifierats ha ”betydande inflytande på marknaden” som åläggs dessa skyldigheter.

PTS tittar på vad som fungerar dåligt på marknaden och vilka åtgärder som kan göra att marknaden fungerar bättre. PTS måste göra en avvägning mellan nyttan för samhället och kostnaden för de enskilda företagen. I princip ska PTS ålägga den minst ingripande skyldigheten som uppnår syftet. Skyldigheter kan handla om t.ex. tillträde, insyn och pris.

PTS kommer att samråda med aktörerna om eventuella föreslagna skyldigheter. Läs mer om samråd.

Innan eventuella skyldigheter beslutas samråder PTS även med EU-kommissionen

arrow Hur berörs din organisation?

I arbetet med analysen av marknaden Lokalt tillträde i grossistledet vänder sig PTS inledningsvis till en stor mängd aktörer, till exempel privata och offentliga nätägare, kommunikationsoperatörer och leverantörer av bredbandstjänster. PTS efterfrågar i ett första steg information, som används i analyser. Att din organisation blir tillfrågad om att bidra med underlag behöver inte innebära att den blir föremål för reglering. Alla aktörer som är anmälda till PTS måste enligt lagen lämna viss information till myndigheten.

Den efterkommande marknadsavgränsningen kan sedan komma att påverka vilka aktörer som blir aktuella för den fortsatta processen.

Ett förslag på SMP-beslut kommer att samrådas med marknadens aktörer. Det är frivilligt att komma med synpunkter och att svara på samråd från PTS.

Är du osäker på om din organisation omfattas av PTS arbete? Kontakta PTS på smp@pts.se.

arrow Måste PTS reglera?

Enligt lag ska enskilda och myndigheter få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. PTS uppgift är att säkerställa att användarna får maximalt utbyte när det gäller urval, pris och kvalitet och att det inte uppstår någon snedvridning av konkurrensen.

Konkurrens är inte målet i sig, utan ett medel för att uppnå syftet med tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer.

Det som styr PTS arbete är svensk lag, myndighetens regleringsbrev samt direktiv och instruktioner från EU. Läs mer om regler som styr PTS arbete.