Metod

EU-kommissionen har sagt att de olika regleringsmyndigheterna ska använda sig av en viss metodik när man tar fram SMP-besluten.

  1. Först avgränsas den geografiska och produktmässiga omfattningen av delmarknaden.
  2. Om det finns konkurrensproblem på den avgränsade marknaden ska PTS besluta om vilken eller vilka operatörer som har ett betydande inflytande på marknaden.
  3. Därefter ska PTS besluta om skyldigheter för dessa operatörer, till exempel om att ge andra operatörer tillgång till nät eller tjänster.

Samråd

Efter att PTS tagit fram ett utkast om aktuella delmarknader, prövat om det finns någon operatör med betydande inflytande på respektive marknad och prövat vilka skyldigheter som är lämpliga att påföra dessa operatörer, så är det dags för samråd med operatörerna, Konkurrensverket och EU-kommissionen. Tiden för de externa samråden kan komma att variera beroende på bland annat inkomna synpunkter, nya frågeställningar och behov av möten med EU-kommissionen.

Första samrådet med operatörer
Operatörerna får under en månad tillfälle att yttra sig om beslutsutkastet vad gäller marknadsavgränsning, SMP-bedömning och de skyldigheter som PTS avser att besluta om. Efter samrådet publiceras operatörernas yttranden på PTS webbplats. PTS arbetar sedan in yttrandena i beslutsutkastet.

Samråd med Konkurrensverket
Beslutsutkastet skickas till Konkurrensverket som har en månad på sig att avge ett yttrande. Efter samrådet publiceras yttrandet på PTS webbplats. PTS arbetar in yttrandena i beslutsutkastet.

Andra samrådet med operatörer
Operatörerna får återigen under en månad tillfälle att yttra sig om beslutsutkastet. Efter samrådet publiceras operatörernas yttranden på PTS webbplats. PTS arbetar in yttrandena i beslutsutkastet.

EU-kommissionen och regleringsmyndigheter underrättas
Förslag till beslut skickas till EU-kommissionen och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna. EU-kommissionen får en månad att lämna yttranden om beslutet. PTS publicerar förslaget till beslut på PTS webbplats. Eventuella omarbetningar av beslutsutkastet utifrån EU-kommissionens yttrande görs.

Slutgiltigt beslut
PTS skickar det slutliga beslutet till mottagarna och beslutet om skyldigheter publiceras på PTS webbplats.