Tillsyn

Syftet med myndighetens tillsyn inom marknadsreglering är bl.a. att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens, öka förtroendet hos slutanvändarna, öka skyddet av slutanvändares rättigheter inom EU samt främjande av utbyggnad av bredbandsnät.

Kontroll av hur regler efterlevs

Tillsyn innebär en självständig granskning i syfte att kontrollera om tillsynsobjekten uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. I praktiken innebär tillsynen kontroll av hur krav och villkor i författningar, föreskrifter och beslut efterlevs och vid eventuella överträdelser kan det leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse.

PTS ansvarar för tillsyn av de marknader som PTS har beslutat att förhandsreglera enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), i förekommande fall efterlevnad av skyldigheter som följer direkt av LEK på konkurrensområdet, tillsyn enligt EU-förordningen 2015/2120 av den 25 november 2015 (TSM-förordningen), tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen)samt roamingregleringen.

Tydlighet och transparens

PTS strävar efter tydlighet och transparens i tillsynsarbetet. Operatörer och andra har möjlighet att uppmärksamma PTS på behovet av tillsyn inom något visst område. Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ såsom planlagd eller händelsestyrd tillsyn.

PTS ska i tillsynen använda de åtgärder som mest effektivt leder till att syftet med tillsynen blir uppfyllt. Vid misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut ska PTS lämna underrättelse till berörd aktör. I första hand eftersträvar PTS att uppnå frivillig rättelse. Om det inte är möjligt kan PTS förelägga en aktör att följa myndighetens beslut. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Varje år tar avdelningen för marknadsregleringen fram tillsynsplan för årets planerade tillsyn.