Genomförd tillsyn enligt lagen om nationell toppdomän

Lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet (toppdomänlagen) innehåller krav på att domännamnsadministratören Internetstiftelsen ska vara ansvarig för den tekniska driften av .se-domänen.

arrow Tillsyn angående den tekniska driften av .se och registret över tilldelade domännamn

PTS har bedrivit tillsyn över administrationen av den nationella toppdomänen för Sverige på internet, .se, avseende den tekniska driften och registret över tilldelade domännamn. PTS gjorde bedömningen att Internetstiftelsen bedrev verksamheten på ett säkert och effektivt sätt i allmänhetens intresse och att registret över tilldelade domännamn hanterades i enlighet med reglerna i toppdomänlagen. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.

2013-06-05 Avskrivningsbeslut

arrow Tillsyn angående tilldelning av domännamn under toppdomänen .se

PTS bedrev 2008/2009 ett tillsynsarbete för att bedöma om Internetstiftelsen administrerade tilldelningen av domännamn samt tillhandahöll ett förfarande för lösning av tvister om domännamn i enlighet med de krav som ställs i 7 § toppdomänlagen. Myndigheten fann vid sin bedömning att Internetstiftelsen i huvudsak administrerade registrering, avregistrering och överföring av domännamn, samt tillhandahöll ett tvistlösningsförfarande, på ett sätt som överensstämmer med kraven i toppdomänlagen.

arrow Tillsyn angående störning på .se-domänen

PTS inledde tillsyn mot Internetstiftelsen i Sverige med anledning av den tillgänglighetsstörning, som drabbade .se-domänen den 12 oktober 2009. Internetstiftelsen rapporterade den 12 november 2009 till PTS vad som hänt, vilka åtgärder som vidtogs när störningen inträffade samt vad Internetstiftelsen kommer att göra för att det inte ska kunna hända igen.

PTS fann med anledning av de uppgifter Internetstiftelsen lämnade att Internetstiftelsens agerande under störningen och de förebyggande åtgärder Internetstiftelsen vidtagit för att det inträffade inte ska hända igen att tillsynen skulle avslutas. Se PTS beslut 2010-01-08.

arrow Övrig avslutad tillsyn

PTS genomförde under 2006/2007 ett tillsynsarbete genom informationsinsamling där det ställdes frågor till administratören för den nationella toppdomänen .se. Syftet var att bedöma om Internetstiftelsen vid tidpunkten bedrev sin verksamhet på ett säkert och effektivt sätt i allmänhetens intresse och att  domännamn, ip-adresser och övriga registeruppgifter var korrekta och tillförlitliga. Klicka på länken för mer information.