Tillsyn över svenska toppdomäner

Domännamnsadministratören Internetstiftelsen är tillsynsobjekt enligt lagen.

När det gäller domänadministratörens återförsäljare (så kallade ombud eller registrarer), som utför registreringen åt privatpersoner och affärsidkare som önskar få ett domännamn registrerat under .se, finns det inga särskilda bestämmelser i lagen. Ombudens förhållande till domänadministratören regleras genom privaträttsliga överenskommelser. 

PTS utövar alltså i huvudsak tillsyn över den som administrerar domännamnssystemet i Sverige och inte över respektive ombud (även kallad registrar) som är kundkontakt mellan administratören och den som vill registrera ett domännamn.

PTS tillsyn ägnas till övervägande delen åt förebyggande arbete genom att hämta in information, analyser och kontrollera funktioner. Om det vid dessa tillfällen framkommer att något är bristfälligt eller felaktigt bör åtgärder vidtas.

Rent praktiskt omfattar tillsynsarbetet handläggning av inkomna ärenden (exempelvis anmälningar eller klagomål), att genomföra inspektioner, utfärda skrivelser och förelägganden. Dessutom kommer PTS att arbeta med information och rådgivning inom området.

Tillsynen kan handla om att kontrollera vilket skydd som finns mot sådant som kan påverka tillgänglighet och integritet. Komponenter som då är av betydelse är domänadministratörens informationssäkerhet, elektronisk utrustning, personal och regelverk för domännamnsregistrering.