Toppdomänlagen

arrow Syfte

Syftet med lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet är att ge staten en möjlighet till insyn och tillsyn över domänadministrationen. Syftet med lagen är att förhindra eventuella brister i DNS-tjänsten, det tekniska system som vet vilken ip-adress som motsvarar ett visst domännamn, och se till att den som har ansvaret för drift av se-zonen kan tillhandahålla tillfredsställande tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. Syftet är vidare att ge den myndighet som regeringen bestämmer (PTS) lagligt stöd för tillsynsarbete, att helt enkelt kunna ålägga den som har ansvar för driften av se-zonen att vidta nödvändiga åtgärder. Lagen innehåller krav på teknisk drift och förande av register samt principer för tilldelning och registrering av domännamn. Lagen innehåller också bestämmelser om tillsyn.

Syftet med tillsynen över domännamnsadministratören Internetstiftelsen är att, liksom övrigt tillsynsarbete som PTS bedriver, kontrollera om lagar, förordningar, föreskrifter eller andra villkor som meddelats med stöd av lagarna efterlevs.

arrow Bakgrund

I dag finns endast en nationell toppdomän för Sverige (.se). Internetstiftelsen har ansvaret för toppdomänen .se och har till uppgift att sköta den dagliga driften och administrationen av toppdomänen.

Under 1990-talet bildades ICANN för att ta över ansvaret för att utveckla en policy kring fördelning av ip-adresser och domännamn på internet. ICANN leds av en styrelse med medlemmar från olika delar av världen. En av de stödgrupper som ICANN har till sin hjälp är GAC (Governmental Advisory Commitee), som är en mellanstatlig rådgivande kommitté öppen för samtliga regeringar.

I propositionen för toppdomänlagen anges att lagen ska tillämpas på nationella toppdomäner för Sverige och ha sin utgångspunkt i de principer för delegering och administration av nationella toppdomäner som lagts fram av GAC.