Ansök om robusthetsmedel

Operatörer kan ansöka om finansiering av åtgärder som höjer robustheten i elektroniska kommunikationer.

PTS strävar efter att ge ekonomiskt stöd till robusthetshöjande åtgärder som är till nytta för samhället. Robusthetsmedel delas ut till verksamheter inom sektorn elektronisk kommunikation för att bidra till att höja förmågan att motstå svåra påfrestningar på samhället.

PTS kan också finansiera åtgärder som enbart syftar till att öka sektorns möjlighet att agera i höjd beredskap. Det PTS stödjer är ökad robusthet vad gäller förmåga att styra och överföra signaler i näten, inte förmåga att kontrollera vad som sänds.

PTS möjlighet att finansiera robusthetshöjande åtgärder utgår från stödförordningen. 

Så här ansöker operatörer om robusthetsmedel

För att ansöka om ekonomiskt stöd behöver du som operatör först fylla i ett ansökningsunderlag. Det är inte en formell ansökan, utan ska ses som ett diskussionsunderlag. Det är juridiskt komplext att avgöra vilka åtgärder som kan omfattas av PTS robusthetsmedel. Därför behövs en dialog mellan dig som ansöker och myndigheten för att hitta en utformning som ger maximal robusthet och som ligger i linje med gällande regler.

Ansökningsunderlag

Ansökningsunderlaget ska innehålla följande:

  • Översiktlig beskrivning av den svaghet som önskas förstärkas eller motivering till varför robusthetshöjande åtgärd behövs.
  • Beskrivning av den åtgärd som behöver görs, byggs eller färdigställs samt vilken förmåga som åtgärden bidrar till.

Tänk på att inte vara för exakt vad gäller till exempel geografiska positioner eller sårbarheter av säkerhetsskyddsskäl. Beskriv sårbarheter och förslag på åtgärder översiktligt. Använd gärna vår ansökningsmall.

När ansökningsunderlaget tas fram är det viktigt att redan i detta skede fundera över villkoren. PTS har en villkorsbilaga som du kan utgå ifrån. Den går att ändra, men den är skriven för att uppfylla krav från EU-rätten och omformuleringar måste därför göras med försiktighet.

Kontakta oss via pts@pts.se om du har frågor om ansökningsmallen eller villkorsbilagan.

Åtgärder som inte omfattas av PTS robusthetsmedel

PTS kan inte finansiera åtgärder som leder till att en operatör uppfyller kraven om driftsäkerhet. Detsamma gäller för åtgärder som är kommersiellt motiverade. PTS kan delvis finansiera denna typ av robusthetshöjande åtgärd, om operatören kan beskriva vilka delar som inte motiveras av lagkrav eller är kommersiellt motiverande.

PTS kan exempelvis ge ekonomiskt stöd till en åtgärd där operatörens reservelsförmåga överstiger kraven i driftsäkerhetsföreskrifterna. I det fallet att man inte redan når upp till kraven i driftsäkerhetsföreskrifterna så avräknar man kostnaden för detta från stödbeloppet .

Ett annat exempel är om en operatör planerar att förlägga kanalisation som korsar ett vattendrag. Operatören kan få ersättning för merkostnaden för en mer robust kanalisation genom borrning, istället för att fästa kanalisationen i brofästen.

Åtgärder som inte omfattas av PTS robusthetsmedel är åtgärder för skydd mot exempelvis påverkansoperationer i form av desinformation eller intrångsförsök, även om dessa handlingar utförs över nätet.

Skicka in ansökningsunderlag

Skicka oss ansökningsunderlag via e-post pts@pts.se. Villkorsbilagan ska bifogas ansökningsunderlaget och utgör de villkor som kommer att gälla om ansökan godkänns. Handlingar som skickas in kan sekretessbeläggas, till exempel för skydd av affärshemligheter.

Frågor

Kontakta enheten för robusthet om du har frågor om ansökningsprocessen via pts@pts.se.