Gemensam lägesuppfattning (GLU)

Våren 2006 startade arbetet med en prototyp för Gemensam lägesuppfattning (GLU). Målet är att skapa en gemensam lägesuppfattning inom sektorn elektronisk kommunikation i händelse av stora störningar i näten för elektronisk kommunikation.

Syftet med projektet är att reducera störningar inom sektorn elektronisk kommunikation och minska effekten av störningarna för andra sektorer i samhället vars verksamhet är beroende av elektronisk kommunikation. Syftet är också att öka samhällets förmåga att hantera konsekvenser av störningar och avbrott i näten för elektroniska kommunikationer.

Prototypen för gemensam lägesuppfattning vidareutvecklades efter att den utvärderats i samband med en krisledningsövning som genomfördes inom sektorn för elektronisk kommunikation våren 2007 (Telö 07). Därefter beslutades att GLU ska implementeras och börja användas.

arrow Vad är GLU?

GLU är en kombination av metod, gemensamma normer och teknik.

Metod

Metod är en viktig beståndsdel i GLU. Att få konkurrenter och olika aktörer att samverka för att få fram en gemensam syn/lägesbild är ett grundläggande arbete.

Gemensamma normer

För att gemensamt komma överens om vissa normer har en enkel ”branschnorm” tagits fram, som i sin tur ger möjlighet att presentera störningsinformation på ett enhetligt sätt. Det gäller såväl mellan teleoperatörer som till externa användare. Ett speciellt gränssnitt har skapats för att informera SOS Alarm.

Teknik – ”krisinformationssystem”

Genom att med gemensamma normer som grund sätta samman teknik som finns att köpa ”över disk” och placera dessa i skyddade utrymmen med redundans, skapas ett driftsäkert ”krisinformationssystem” som lätt kan utvecklas efter hand som teknik och krav förändras.

Ett krav i projektet är att GLU ska vara gränsöverskridande och att delar ska kunna implementeras i andra länder inom EU. Ökad samverkan mellan aktörer i samhället En gemensam lägesuppfattning ökar samverkansmöjligheterna, då operatörerna på ett snabbt sätt kan erhålla och utbyta detaljerad information om status och prognos för pågående störningar i viktiga tjänster i telenäten. Hos teleoperatören utnyttjas informationen i arbetet för att återställa kapaciteten i näten för elektronisk kommunikation och minska konsekvenserna av störningarna.

Även andra aktörer i samhället och teleoperatörernas kunder behöver information så att dessa kan planera och vidta åtgärder allt efter egna behov. Delar av informationen i GLU går att formulera så att den kan göras förståelig och delges andra intressenter. Teleoperatörernas kunder kan exempelvis vara andra teleoperatörer, företag, myndigheter, kommuner och enskilda personer. I GLU får dessa och andra aktörer i samhället inom exempelvis elsektorn, krisansvariga myndigheter, medierna och allmänheten tillgång till information om läget via Internet och respektive operatörs webbplats.

Med ökad information om störningsläget avseende elektronisk kommunikation förbättras förutsättningarna till samverkan under en kris mellan ett stort antal aktörer vilket leder till att samhällets krishanteringsförmåga generellt utvecklas.

arrow GLU underlättar rapporteringar till SOS Alarm

Teleoperatörerna rapporterar till SOS Alarm om störningar som påverkar möjligheten att använda nödnumret 112. Informationshanteringen i GLU ger teleoperatörerna möjligheter att informera SOS Alarm på ett gemensamt och strukturerat sätt i elektroniskt format. Ett syfte med att arbeta med samma format är att det underlättar SOS Alarms analysarbete om hur pågående störningar påverkar möjligheterna att nå nödnumret 112 och övrig krishantering i samhället.

arrow Många deltar i arbetet

Arbetet med GLU bedrivs i den Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) och kommunikationsmyndigheten PTS är projektkoordinator. NTSG består av Banverket, Försvarsmakten, Hi3G Access (3) AB, PTS, SSNf, AB Stokab, Svenska Kraftnät, Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, Telia Company och Teracom AB. Efter funktionstester av GLU är förhoppningen att fler teleoperatörer kan dra nytta av projektet och också nyttja vissa delar av GLU.

I GLU medverkar följande teleoperatörer med att publicera störningsinformation via Internet samt att informera SOS Alarm beträffande störningar som påverkar nödnumret 112: Hi3G Access (3), Telenor, Telia Company, och Tele2 samt flera stadsnät som medverkar via Stadsnätsföreningen.

GLU finansieras av PTS, EU-kommissionen (inom ramen för European Programme for Critical Infrastructure Protection), Stadsnätsföreningen och teleoperatörerna Hi3G Access AB (3), Telenor Sverige AB, Telia Company och Tele2 Sverige AB.

arrow Mer information

Faktablad om GLU

Mer information om PTS krisarbete