Krisroaming

Roaming kallas det när operatörerna i förväg har kommit överens om att en viss operatörs abonnenter ska få tillgång till och kunna använda en annan operatörs nät. Denna typ av kommersiella avtal är vanligt förekommande och en förutsättning för att du ska kunna använda din mobiltelefon utomlands.


arrow Vad är krisroaming?

Krisroaming innebär att ett antal sim-kort med roamingfunktion upplåts för att nyttjas i händelse av kris. Det är resultatet av en överenskommelse mellan kommunikationsmyndigheten PTS, Telenor, Tele2, Telia Sonera och Tre.

Vid olika former av störningar i de elektroniska kommunikationsnäten kan tillgängligheten och funktionen variera på så sätt att vissa operatörers mobilnät är tillgängliga samtidigt som andras nät inte är det. Med krisroaming menas att en abonnent med ett krisroaming-sim-kort i en sådan situation automatiskt kan använda andra operatörers mobilnät då abonnentens egen operatörs nät av någon anledning inte fungerar, till exempel på grund av nedfallna träd eller som en följd av elavbrott.

För att krisroaming ska vara möjlig måste operatörerna i förväg komma överens om under vilka förhållanden krisroaming ska ske och vilka abonnemang och nummerserier som ska ingå samt ett antal andra tekniska detaljer.

arrow Överenskommelse mellan PTS och operatörerna

PTS har tillsammans med operatörerna ingått en frivillig överenskommelse som närmare reglerar krisroaming. Överenskommelsen innebär bland annat att det finns 4 000 sim-kort som är förberedda för roaming inom Sverige. Dessa kort ska kunna delas ut av länsstyrelserna om en svår kris inträffar.

arrow När ska sim-korten användas och vem får använda dem?

Sim-korten är avsedda att användas i krissituationer som innebär eller kan innebära risk för allvarliga störningar i elektroniska kommunikationsnät- eller tjänster.

arrow Länsstyrelsen begär utlämning av sim-korten och PTS beslutar

Korten är avsedda för användning av samhällsviktiga funktioner eller där användandet kan minska belastningen på samhället. PTS beslutar om sim-korten kan nyttjas enligt länsstyrelsens begäran. Genom sim-korten kan behövande organisationer och grupper i samhället ges bättre möjligheter att få tillgång till fungerande telefoni vid svåra störningar i telenäten. Korten kan också användas av dem som deltar i återställningsarbetet.

arrow Länsstyrelsen delar ut sim-korten

Det är den länsstyrelse som tilldelats korten som fattar beslut om utdelning och användning.

Riktlinjen från PTS som följer proposition ”Regeringens proposition, 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle” är att användningen av korten ska vara restriktiv både med avseende på utnyttjande och vilka som får tillgång till denna möjlighet. Avsikten är inte att denna typ av roaming ska ersätta de möjligheter som finns att upphandla driftsäkra kommunikationer.

PTS ansvarar för administrationen av sim-kort med tillhörande abonnemang och att dessa fungerar samt för tilldelning av korten. Korten förvaras av SOS Alarm AB fördelade på tre platser; Stockholm, Växjö och Göteborg. Korten distribueras till aktuell länsstyrelse efter beslut från PTS.

PTS har finansierat införandet av funktionen och införskaffandet av sim-kort jämte abonnemang. Operatörerna står för de kostnader som kan uppkomma i samband med användning. Om kostnaderna skulle bli oskäligt betungande för en enskild operatör ska PTS ersätta operatören för dessa kostnader.