Kommande reglering

På denna sida publicerar PTS information om processen kring kommande reglering. Under 2022 arbetar PTS med att ta fram föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten.

Nyheter

2022-05-02

PTS arbetar med att ta fram föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten, samt en tillhörande konsekvensutredning. Ett externt remissförfarande kommer att inledas efter sommaren 2022.

PTS avsikt är att föreskrifterna, de nya allmänna råden och tillståndsvillkor för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten för perioden efter den 31 mars 2023 ska träda i kraft vid samma tidpunkt.

2021-05-28

PTS bjöd in utvalda aktörer till ett tidigt samråd i myndighetens arbete med att ta fram föreskrifter om utdelning av post inom den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet med samrådet var att i ett tidigt skede under föreskriftsarbetet få synpunkter och förslag från aktörerna. Samrådsförfarandet genomfördes dels i form av ett videomöte den 28 maj 2021, dels genom att aktörerna bereddes möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på PTS samrådsunderlag.

Januari 2021

PTS påbörjade i januari 2021 ett arbete med att ta fram en över tid stabil reglering i fråga om var post inom den samhällsomfattande posttjänsten ska delas ut. Det ska genom reglering stå klart för användarna av den samhällsomfattande posttjänsten och tillhandahållaren av tjänsten när skyldigheten att dela ut postförsändelser är fullgjord.

December 2020

PTS genomförde under 2020 ett förberedande arbete i syfte att undersöka hur den samhällsomfattande posttjänstens krav på utdelning kan förtydligas genom föreskrifter, samt hur vissa otydligheter och brister i det gällande regelverket om utdelning inom den samhällsomfattande posttjänsten kan åtgärdas.

2019-06-25

I en förstudie kom PTS fram till slutsatsen att föreskrifter för utdelning av post kan bidra till arbetet med att förändra postregleringen så att postmarknaden kan möta samhällets, företags och privatpersoners framtida behov av postservice. PTS kom i förstudien även fram till att myndigheten genom föreskrifter bör reglera utdelningsskyldigheten i tätort så att utdelning kan ske i en postanordning placerad upp till 200 meter från postmottagarens adressplats.

2018-04-01

PTS fick den 1 april 2018 rätt att utfärda föreskrifter om hur kravet på utdelning av postförsändelser ska fullgöras inom den samhällsomfattande posttjänsten. Klicka här för att läsa mer.