Postoperatörer

Idag har cirka 25 postoperatörer i Sverige tillstånd att bedriva postverksamhet. Antalet har varit relativt konstant under de senaste åren.

arrow Ansökan

Enligt 2 kap. 1 § postlagen (2010:1045) krävs det tillstånd för att bedriva postverksamhet. Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som meddelar sådana tillstånd. I lagen beskrivs postverksamhet som "regelbunden insamling, sortering, transport och utdelning av brev mot betalning" (1 kap. 2 § postlagen). Detta innebär att postverksamhet endast är sådan verksamhet där befordringen sker med viss regelbundenhet, exempelvis att den i något avseende följer ett fastlagt utdelningsschema. Därigenom skiljer man postverksamhet från exempelvis verksamhet som bedrivs av företag som hyr ut postboxar och bud- och kurirfirmor. Med brev avses en adresserad försändelse som ligger i kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg. Vykort och liknande jämställs med brev.

Ett tillstånd omfattar inrikes brevbefordran i hela landet och gäller tills vidare. En tillståndshavare betalar en årsavgift som grundas på antalet förmedlade försändelser. Minimiavgiften är 4 000 kronor.

Kvalitetskrav enligt tillståndsvillkoren

Den postoperatör som har tillstånd ska för PTS kunna visa att postverksamheten bedrivs tillförlitligt och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

Tillståndshavaren ska se till att:

  • brev hanteras så att de inte skadas genom yttre påverkan eller av väder och vind
  • obevakade buntlådor (för det fall buntlådor används i utdelningen) på offentlig plats som innehåller brev alltid är låsta
  • brev inte exponeras för obehöriga eller lämnas obevakade på sätt som innebär risker i integritetshänseende;
  • berörd personal har god kännedom dels om reglerna avseende tystnadsplikt, dels om det integritetsskydd som brevhemligheten i 4 kap 8 § brottsbalken tar sikte på och att
  • de lokaler där adresserade försändelser hanteras uppfyller rimliga krav på säkerhet.

arrow Lista över operatörer

arrow Statistik/Årsvolymer

I enlighet med tillståndsvillkoren begär PTS varje år uppgifter från postoperatörerna om bland annat antalet brev som delats ut.

Listan visar antalet adresserade brev som olika postoperatörer delar ut per år.

Antal brevförsändelser i miljoner (pdf, öppnas i nytt fönster)