Föreskriftsarbete

PTS genomför ett föreskriftsarbete med att förtydliga de regler som anger hur PostNord får sätta priser och hur de i samband med detta ska redovisa sina kostnader. Syftet med arbetet är att sätta upp tydliga spelregler och ge PTS verktyg för att genom tillsyn se till att lagen följs.

Den svenska postmarknaden genomgår förändringar. Samtidigt som brevvolymerna minskar, till följd av att vi kommunicerar allt mer elektroniskt, så finns det en kraftigt ökande e-handel. Denna utveckling påverkar i sin tur postoperatörernas verksamhet. Allt fler paket och större brev skickas inom och mellan länder och det ställer nya krav på distribution, logistik och transporter.

PTS arbetar för att det ska finnas tillgång till posttjänster till rimliga priser oavsett var man bor. Samtidigt ska myndigheten arbeta för en fungerande konkurrenssituation på postmarknaden, eftersom en fungerande konkurrens ökar möjligheterna för en god tillgång till posttjänster.

Utvecklingen på postområdet medför att PTS behöver se över hur postlagens krav och intentioner på bästa sätt ska kunna implementeras på en detaljerad nivå. Därför genomför vi nu ett arbete med att förtydliga de regler som anger hur PostNord, i egenskap av tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, får sätta priser och hur de i samband med detta ska redovisa sina kostnader. Syftet med arbetet är att sätta upp tydliga spelregler och ge PTS verktyg för att genom tillsyn se till att lagen efterlevs.

Som ett led i arbetet med att förtydliga prissättningsreglerna arbetar vi inledningsvis med en konsekvensutredning. I den ska vi bland annat analysera och kartlägga föreskrifternas kostnadsmässiga konsekvenser.

Vad står i 3 kap 2 § postlagen?

Begreppet samhällsomfattande posttjänster definieras i 1 kap 2 § Postlagen som ”en posttjänst som ska finnas i hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla användare kan ta emot postförändelser och till rimliga priser för befordran kan avlämna sådana försändelser”.

Enligt 3 kap 2 § postlagen (2010:1045) ska prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten vara öppen för insyn, icke-diskriminerande, kostnadsorienterad och främja ett effektivt tillhandahållande av tjänsten.

För den som utsetts att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten gäller även att den interna redovisningen ska ha olika konton för att tydligt skilja mellan tjänster och produkter som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten och de som inte gör det. Varje tjänst som tillhandahålls ska bära sina egna kostnader, så att priset motsvarar kraven i lagen. Vidare ska den interna redovisningen ställas upp i överensstämmelse med postdirektivet [1] och verksamheten ska årligen redovisas för tillståndsmyndigheten, det vill säga. PTS, även det i enlighet med postdirektivet.

Arbetet med konsekvensutredning och föreskrift

PTS fokuserar i konsekvensutredningen först på reglerna för kostnadsredovisning. Därefter kommer PTS utreda reglerna för kostnadsorienterad prissättning, icke-diskriminerande prissättning och prissättning öppen för insyn. Närmare tidplan och tidpunkt för färdigställande av föreskrifter påverkas bland annat av postlagsutredningen som pågår parallellt med PTS arbete.

Kontakt

Det kommer ges tillfälle att träffa PTS och höra mer om konsekvensutredningsarbetet och det fortsatta arbetet med föreskrifter. Inbjudan till möten kommer att ske via PTS hemsida.

Vi välkomnar också frågor eller synpunkter om arbetet med en konsekvensutredning. Vid frågor, kontakta Joakim Levin, tfn 08-678 55 67 eller Cecilia Baksa, tfn 08-678 57 83.


 [1] Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG.