Tillsyn

PTS tillsyn går ut på att kontrollera att postoperatörerna uppfyller de krav som ställs i postlagen och andra regelverk som har stöd av postlagen.

Postverksamhet ska enligt postlagen bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

arrow Vad gör PTS?

PTS tillsyn utövas antingen på eget initiativ, till exempel i form av tillsynsbesök hos operatörerna eller efter inkomna synpunkter/klagomål från allmänheten eller andra aktörer på postmarknaden.

En särskild del av PTS tillsyn ägnas åt de speciella krav som ställs på PostNord, i egenskap av utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, vilka i stort innebär att:

  • priserna på post ska vara rimliga
  • enstaka postförsändelser (brevlådepost) ska befordras till enhetliga priser i hela landet
  • prisutvecklingen för enstaka försändelser skickade över natt ska hålla sig inom vissa fastlagda ramar
  • PostNord ska redovisa uppnådda befordringstider och hur många klagomål som har kommit och hur de har hanterats.

PTS har möjlighet att meddela förelägganden ifall en operatör agerar i strid med gällande bestämmelser. Dessa kan förenas med vite. PTS har också möjlighet att meddela föreskrifter i den utsträckning som framgår av postförordningen.

arrow Lag

Den 1 september 2010 infördes en ny postlag i Sverige som därmed har införlivat det tredje postdirektivet i svensk rätt.

arrow Förarbeten

I regeringens proposition 2009/10:216 anges skälen för införandet av den nya postlagen som började gälla den 1 september 2010.

arrow Förordning

I samband med införandet av en ny postlag i Sverige den 1 september 2010 infördes även en ny postförordning.

arrow Tillståndsvillkor

Enligt 2 kap. 1 § postlagen krävs tillstånd för att bedriva postverksamhet. Tillstånd ska beviljas endast för postverksamhet som bedrivs så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls (2 kap. 6 § postlagen).

PostNords tillståndsvillkor

Övriga operatörers tillståndsvillkor

Tillstånd enligt 2 kap 1 § postlagen att bedriva postverksamhet får förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare att: 

1. på visst sätt säkerställa tillförlitlighets- och integritetsskydd

2. tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten enligt 3 kap. 1 § och på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs där och i 3 kap. 2 §,

3. årligen offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och hur klagomålen har behandlats,

4. i verksamheten ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan ha av särskilda posttjänster, och

5. beakta totalförsvarets behov av posttjänster under höjd beredskap.

Enligt 2 kap. 5 § postlagen ska tillståndsvillkoren:

  • Gälla för en bestämd tid och får meddelas i samband med att tillstånd beviljas, i samband med att giltighetstiden för ett tidigare meddelat villkor löper ut eller när det annars finns särskilda skäl.
  • Tillståndsvillkor får ändras under löpande villkorsperiod endast enligt förbehåll i ett meddelat villkor eller sedan tillståndshavaren har medgivit detta och sedan andra tillståndshavare vars verksamhet direkt påverkas av ändringen har fått möjlighet att yttra sig.

PostNords tillståndsvillkor skiljer sig ifrån övriga postoperatörers villkor bland annat genom att PTS har utsett Posten att tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten.

Övriga postoperatörers tillståndsvillkor är mindre omfattande än Postens, men kravet på tillförlitlighet och skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet finns även i dessa.

arrow EUs direktiv på postområdet

Inom Europeiska Unionen finns det regler som gäller för medlems­staterna.

Läs direktiven här 

Genom Sveriges medlemskap i EU deltar Sverige i EU:s lagstiftningsarbete tillsammans med övriga medlemsstater. EU-samarbetet rör vissa politiker­områden, såsom handelspolitik samt regler om fri rörlighet för varor och tjänster. En del EU-regler är direktiv, som måste införlivas i svensk lagstiftning.

Den 15 december 1997 infördes Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna.

Den 10 juni 2002 ändrades direktivet i och med införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen.

Ytterligare en ändring gjordes den 20 februari 2008 i och med införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster.