1800 MHz-bandet

PTS tilldelade 2x35 MHz i en spektrumauktion den 17 oktober 2011. Ett frekvensutrymme motsvarande 2x5 MHz (block 14) tilldelades den 24 oktober 2016.


2016-10-24

Hi3G Access (operatören Tre) vann auktionen om ett tillstånd i 1800 MHz-bandet med ett bud på 100 050 000 kronor.
Tillstånd och villkor

2016-10-12

En godkänd ansökan i auktionen
Hi3G Access AB (operatören Tre) har inkommit med en ansökan till auktionen. PTS har prövat att ansökan uppfyller myndighetens formella krav och godkänt den. Budöppning sker den 24 oktober. Därefter tilldelas tillståndet och budet publiceras på PTS webbplats.

2016-09-06

Koordineringsavtal för mobil kommunikation i 1800 MHz-bandet
Koordineringsavtalen med Norge och Finland har under 2016 kompletterats med avtal som gäller för bandbredder över 200 kHz. Detta har gjorts för att reglera användning av bredbandig användning som t.ex. LTE i förhållande till radioanvändningen i Norge och Finland. Med Danmark finns sedan 2011 ett koordineringsavtal och som täcker in såväl bredbandig som smalbandig användning.

I och med detta finns nu alla nödvändiga koordineringsavtal på plats inför nytilldelningen av 2 x 5 MHz, block 14, i 1800 MHz-bandet.

Alla koordineringsavtal återfinns här

 

2016-07-04 

PTS bjuder in till auktion i 1800 MHz-bandet
Läs underlaget


2016-07-04 

Remissammanställning och PTS bemötande
PTS publicerar sammanställning av inkomna synpunkter i remissen av begränsningsbeslut och allmän inbjudan och PTS bemötande av dessa.
Läs underlaget

2016-07-01 

Ny föreskrift
En ny föreskrift träder i kraft den 1 juli 2016.
PTSFS 2016:2 (Ändringsföreskrifter om spektrumauktioner)

2016-04-20

Remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan inför tilldelningen

Ta del av förslag till villkor och regler för spektrumauktionen av block 14 i 1800 MHz-bandet. Remissvar ska ha inkommit senast 1 juni 2016.

2016-04-20

Sammanställning och bemötanden av remissvar på ändring i föreskrifter om spektrumauktioner

Ta del av sammanställningen

2016-03-31

PTS publicerar sammanställning av synpunkter och myndighetens kommentarer kring tilldelningen av block 14 i 1800 MHz-bandet

Ta del av sammanställningen och inkomna synpunkter.

Remiss av ändring i föreskrifter om spektrumauktioner
PTS föreslår ändring i föreskriften (9 §) som innebär att kravet på att lägsta bud vid auktion med en budrunda är en krona tas bort.

Ta del av remissen

2016-02-04

Konsultation av PTS förslag inför tilldelningen av 2x5 MHz (block 14) i 1800 MHz-bandet

Ta del av konsultationen.


2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.