2,3 GHz-bandet

PTS tilldelade bandet i januari 2021. Tilldelningen skedde i ett gemensamt förfarande med 3,5 GHz-bandet.

2021-01-21

Tilldelningsbeslut efter auktionen i 2,3 GHz-bandet är publicerat

Ta del av tilldelningsbeslut och villkor.

2018-06-19
Slutlig förstudierapport publicerad

PTS remitterade förstudierapport 2,3 GHz del 2 den 2 maj tilll 23 maj 2018. Totalt inkom 7 st remissvar.

Remissvaren visade att det fanns stöd för PTS inriktning och sammantaget anser inte PTS att de inkomna remissvaren föranledde några ändringar av slutsatserna i förstudierapporten. En del förtydliganden och redaktionella ändringar genomfördes i förstudierapporten efter remisstidens utgång efter rättelser i remissvaren.

Den slutliga förstudierapporten.

2018-06-04
Inkomna remissvar publicerade
Ta del av remissvaren.

2018-05-02
Remiss av uppdaterad förstudierapport om 2,3 GHz-bandet

PTS har genomfört en kompletterande analys och uppdaterat den förstudie som myndigheten lade ut på remiss i slutet av 2016. Intressenter har möjlighet att svara på remiss av denna rapport, senast den 23 maj.

Ta del av remissen.

2017-02-08
Remiss av förstudierapport om 2,3 GHz-bandet avslutad

PTS har genomfört en förstudie om den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet.

Studien publicerades den 13 december 2016 och har varit på remiss t.o.m. den 31 januari 2017.

Tio remissvar på förstudien har inkommit till PTS. Svaren kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med 2,3 GHz-bandet.

Ta del av svaren

2016-12-13
Remiss av förstudie om 2,3 GHz-bandet


Ta del av remissen.


2016-05-18
Konsultation om 1,5 och 2,3 GHz-banden

PTS har påbörjat förstudier över användning i dessa band och önskar få in synpunkter från marknaden och övriga användare. Konsultationsunderlag finns här. Synpunkter önskas senast den 8 juni.

 


2012

2012-11-20
Internationell harmonisering påbörjad

WGFM (Working Group Frequency Management) har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett harmoniseringsförslag för frekvensbandet 2300-2400 MHz (2,3 GHz-bandet). Gruppen förväntas redovisa sina resultat under första halvan av 2014. PTS kommer att återuppta tilldelningsprocessen i slutskedet av det harmoniseringsarbetet.
Länk till WGFM