3,4 - 3,8 GHz-bandet

PTS inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,4-3,8 GHz-bandet är att bandet ska tilldelas i sin helhet under 2019. Frekvenserna lämpar sig för mobila bredbandstjänster och är intressanta för kommande 5G-utveckling. I bandet 3,4–3,8 GHz finns idag kommunbaserade och nationella blocktillstånd med olika tillståndstider. Det längsta tillståndet är giltigt fram till 31 mars 2023. Enligt PTS inventering finns det olika typer av radioanvändningar i bandet, men den samlade bedömningen är att användningen av bandet generellt sett är väldigt låg, både geografiskt och frekvensmässigt.

2018-06-14

Engelsk översättning av förstudie och remissammanställning finns tillgängliga

Preliminary study

PTS response to the referral

2018-05-03

Förstudierapport rekommenderar tilldelning av bandet under 2019

PTS har publicerat sin slutliga förstudierapport samt inriktning för det fortsatta arbetet, inklusive bemötanden av inkomna remissvar.

Ta del av förstudierapporten

Ta del av remissvar och bemötande

2018-02-16

Remiss av förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G

Ta del av remissen.

2016-10-14

PTS avvaktar med ny tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz-bandet

PTS har undersökt behov av och efterfrågan på frekvenser i 3,5 GHz-bandet. Bandet är bland annat intressant för 5G-utvecklingen, men då i första hand som en del av ett större frekvensområde. Därför avvaktar PTS med tilldelning genom urvalsförfarande av frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 MHz urvalsförfarande fram tills dess att frekvensbandet 3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt.

Ta del av analysrapporten

2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


2015-10-26
PTS kartlägger användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz
PTS vill kartlägga användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4–3,8 GHz inför eventuell nytilldelning av några av tillstånden vars tillståndstid löper ut 2017-12-31. Denna kartläggning är en del i utredningen av behov och efterfrågan av användning av frekvensbandet 3438–3494/3538–3594 MHz. Därför begär vi för analysändamål in information från alla tillståndshavare i bandet 3,4–3,8 GHz i enlighet med 8 kap. 1 § LEK.


2015-03-06
Kontakta PTS för besked om ledigt frekvensutrymme
Frekvensbandet 3,5GHz är harmoniserat för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster inom EU.

Om du är intresserad av ett tillstånd att använda radiosändare i bandet, kontakta PTS spekrumavdelning för besked om var det finns ledigt frekvensutrymme. Tillstånd i bandet gäller till och med 31 mars 2023 och innebär att innehavaren själv planerar radionätet.


2014-12-11
PTS upphäver begränsningsbeslut för regionala tillstånd i 3,5 GHz-bandet
PTS avser att direkttilldela lediga frekvenser på ansökan om tillstånd att använda radiosändare i bandet. Dessa tillstånd kommer att gälla till och med den 31 mars 2023.