450 MHz-bandet

Användning av 450 MHz-bandet bidrar till god yttäckning. Tillståndet i frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz erbjuder mobil telefoni och mobilt bredband. Frekvensbandet tilldelades senast vid en auktion den 6 februari 2018 då den befintliga tillståndshavaren Netett Sverige AB vann tillstånd att fortsätta använda radiosändare i bandet från och med den 5 mars 2020 till och med den 31 december 2044.


2018-02-06

Netett (Net1) vann auktionen i 450 MHz-bandet

Netett ska erlägga 40 167 000 kronor i auktionslikvid.
Ta del av beslutet

2018-01-24

Net1 och Telia har lämnat godkända ansökningar i auktionen

Net1 och Telia har inkommit med godkända ansökningar till auktionen. Budöppning sker den 6 februari. Buden kommer då att rangordnas. Tilldelning av tillståndet sker därefter och sedan publiceras vem som vunnit tillståndet.

2017-09-13

Beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan är publicerat

Ta del av dokumenten här.

PTS bemötande av remissvar publicerat

Ta del av bemötandet här.

2017-05-04

Remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan

Ta del av remissen här.

2017-03-24

Felaktig uppgift om spektrummask i konsultationsdokumentet

I konsultationsdokumentet, kap 3 punkt 3 står det:

Effekten från basstationssändare/repeater ska hållas inom den spektrummask som ges i tabell 6.6.3.3.1-3, i 3GPP TS 36.104V12.7.0 (2015-03) Release 12.

Tabellnumret som ges är fel – det ska stå:

Effekten från basstationssändare/repeater ska hållas inom den spektrummask som ges i tabell 6.6.3.2.1-3, i 3GPP TS 36.104V12.7.0 (2015-03) Release 12.

2017-03-06
Konsultation avseende tilldelningen i 450 MHz-bandet
Ta del av konsultationen - här finns också inkomna konsultationssvar och PTS bemötande.
Ta del av konsultationen

 


2016-10-03
Uppdaterad förstudierapport publicerad
Efter remiss av uppdaterad förstudierapport för 450 MHz-bandet kvarstår PTS bedömning att frekvensutrymme i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Även bedömningen att ett lämpligt frekvensutrymme för tilldelning är detsamma som det nuvarande blocktillståndet kvarstår.
Ta del av rapporten

2016-09-14
Remiss av uppdaterad förstudierapport
Ta del av remissen.

2016-04-29
Koordineringsavtal med Finland
Ta del av avtalet

2016-04-26
Konsultation 450 MHz-bandet (450-470 MHz)
Inför det att PTS i närtid inleder processen med att tilldela frekvensutrymme i 450 MHz-bandet ges intressenter möjlighet att komma in med ev. kompletterande information avseende den framtida användningen i bandet.
Ta del av konsultationen

2015-06-08
Beslut om nya tekniska villkor i 450 MHz-bandet

PTS har efter remissen av nya teknikneutrala tillståndsvillkor i 450 MHz-bandet beslutat om de förändringar som Net1 ansökt om.
Ta del av beslutet

2014-07-11
PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz
Ta del av rapporten