700 MHz-bandet

2018-12-14

Tilldelningsbeslut är fattade

I dag har PTS fattat tilldelningsbeslut.

Ta del av tilldelningsbeslut, villkor för tillstånd och bilagor.

2018-12-11

Auktionen är avslutad

Auktionen är avslutad efter dagens budrunda som avgjorde placeringen i bandet. Tillstånden kommer att tilldelas inom några arbetsdagar och fördelas enligt följande:

Budgivare Tillstånd Auktionslikvid
SEK
Telia Sverige AB  2×10 MHz, FDD
 713-723 MHz
 768-778 MHz
 1 382 657 650 
(varav
300 000 000
avser täckning
och utbyggnad)
Net4Mobility HB  2×5 MHz, FDD
 723-728 MHz
 778-783 MHz
 720 968 398
Net4Mobility HB  2×5 MHz, FDD
 728-733 MHz
 783-788 MHz
 720 968 398

PTS kommer att analysera den framtida användningen av de delar av 700 MHz-bandet som ingick i auktion för SDL, men som inte såldes.

2018-12-10

Första steget i auktionen avslutat

Steg 1 av auktionen har i dag avslutats efter totalt 46 budrundor. I steg 1 köptes totalt 40 MHz, uppdelat på tre tillstånd för FDD. Tre budgivare deltog i auktionen.

Vinnande budgivare och de bud de lagt:

  • Telia Sverige AB har vunnit ett frekvenstillstånd om 2×10 MHz FDD med täckningskrav för 1 382 657 650 kronor

  • Net4Mobility HB har vunnit två frekvenstillstånd om totalt 2×10 MHz FDD (två tillstånd om 2×5 MHz FDD). Båda för 720 968 398 kronor vardera, dvs. totalt 1 441 936 796 kronor.

Företag Hi3G Access AB deltog också men vann inget frekvenstillstånd i auktionen.

I morgon den 11 december startar steg 2 av auktionen.

I steg 2 avgörs placeringen för respektive FDD-tillstånd i 700 MHz-bandet. Då deltar de två vinnande budgivarna från steg 1.

2018-12-07

Bud dag 4
Summan av alla gällande högsta bud efter den fjärde auktionsdagen och totalt 38 genomförda budrundor är 2 446 952 045 kronor.

2018-12-06

Bud dag 3
Summan av alla gällande högsta bud efter den tredje auktionsdagen och totalt 28 genomförda budrundor är 1 890 827 946 kronor.

2018-12-05

Bud dag 2
Summan av alla gällande högsta bud efter den andra auktionsdagen och totalt 18 genomförda budrundor är 1 203 635 041 kronor.

2018-12-04

Bud dag 1
Summan av alla gällande högsta bud efter den första auktionsdagens åtta budrundor är 682 563 420 kronor.

2018-07-04
Beslut att begränsa antalet tillstånd samt allmän inbjudan till ansökan publicerade

Ta del av dokumenten

2018-07-04
Sammanställning av remissvar samt PTS bemötande av dessa publicerad

Ta del av remissvar och PTS bemötande

2018-07-04
Samlad information om koordinering
Här finns samlad information om koordinering relaterad till 700 MHz-bandet
.

2018-05-15
Inkomna remissvar för föreskrifter publicerade


Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd samt allmän inbjudan till auktion
Sista dag att inkomma med svar på remissen är den 25 maj.
Ta del av remissen.

2018-04-09
Remiss av föreskrifter
PTS remissar två föreskrifter i samband med tilldelningen.Ta del av förslagen nedan:

Förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet 

Förslag till föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

2018-04-05
PTS publicerar sammanställning av konsultationssvar och myndighetens kommentarer kring tilldelningen
Ta del av sammanställningen

2018-01-31
Konsultation inför auktionen i 700 MHz-bandet
Sista svarsdag är den 23 februari.
Ta del av konsultationen.

2017-12-06
Uppdaterad förstudierapport och remissammanställning publicerad
Ta del av förstudierapporten
Ta del av remissammanställning och PTS bemötanden

2017-06-28
Konsultation inför uppdaterad förstudierapport 700 MHz
Ta del av konsultationen.

2017-06-01
Regeringsbeslut om sändningsutrymme för marksänd tv
Regeringen beslutade (Ku2017/01429/MF) i dag att sändningsutrymme 703-713 MHz och 758-768 MHz får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 december 2018. Övrigt utrymme i 700 MHz-bandet får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 oktober 2017

2016-10-31
PTS avbryter auktionsprocessen i 700 MHz-bandet
Regeringen har i dag beslutat att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska vara tillgängligt för tillståndspliktiga markbundna tv-sändningar till och med den 31 maj 2018. Genom detta beslut upphävs regeringsbeslutet från 2014 om att frigöra frekvensutrymmet för annan användning från och med 1 april 2017. Eftersom Post- och telestyrelsens (PTS) planerade auktion i 700 MHz-bandet omfattar delar av detta frekvensutrymme har PTS i dag beslutat att avbryta auktionsprocessen. Auktionen skulle ha startat den 1 december 2016.

Ta del av PTS beslut att ompröva begränsningsbeslutet i bandet

2016-07-01
PTS bjuder in till auktion i 700 MHz-bandet
Läs underlaget


2016-07-01
Remissammanställning och PTS bemötande
PTS publicerar sammanställning av inkomna synpunkter i remissen av begränsningsbeslut och allmän inbjudan och PTS bemötande av dessa.
Läs underlaget

2016-07-01
Nya föreskrifter
Två nya föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016.
PTSFS 2016:2 (Ändringsföreskrifter om spektrumauktioner)
PTSFS 2016:3 (Föreskrifter om FDD5)

2016-05-30
Ta del av inkomna remissvar

2016-04-15
Remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan

Ta del av remissen
.

2016-04-15
PTS sammanställning av svar på remiss av föreskrifter för FDD5

Ta del av sammanställningen

2016-02-23
Remiss av föreskrifter om kombinerat urvalsförfarande i 700 MHz-bandet (block 5)

Ta del av remissen.

2016-01-14
Slutredovisning marksänd tv under 694 MHz
PTS har till regeringen lämnat in slutredovisning av uppdraget att planera frekvensutrymme för marksänd tv efter den 31 mars 2017.

2014-04-24
Uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694-790 MHz)
Ta del av regeringsuppdraget