800 MHz-bandet

PTS tilldelade tillstånd i 800 MHz-bandet i mars 2011.


2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


PTS följer upp 800 MHz-bandets påverkan på marksänd tv
2012-05-23

PTS har följt upp tillståndsvillkoren i 800 MHz-bandet och kan inte konstatera några störningar på marksänd tv. Tillsynen fortsätter allt eftersom utbyggnaden fortsätter.

Läs nyhet

Ta del av rapporten  (finns översatt på engelska här)


Telekområdgivarna blir kontaktpunkt
2011-12-16

Telekområdgivarna har nu rollen som kontaktpunkt vid eventuella störningar som kan uppkomma i samband med utbyggnad i 800 MHz-bandet.
Konsumenter som har problem med sitt tv-abonnemang ska alltid först vända sig till sin operatör. Om ärendet inte blir avhjälpt kan Telekområdgivarna försöka bidra till en lösning.

Läs mer på Telekområdgivarnas webbplats


Sverige har slutit koordineringsavtal med Ryssland i 800 MHz-bandet
2011-09-26
PTS har efter en dialog med Ryssland och berörda tillståndshavare i bandet slutit ett koordineringsavtal med Ryssland beträffande användning av 800 MHz-bandet.

Då Ryssland bland annat använder 800 MHz-bandet för radionavigering har det varit viktigt att sluta ett avtal som tydliggör villkoren för skydd av olika tjänster mellan Sverige och Ryssland. I avtalet regleras hur 800 MHz-bandet får användas av Sverige och Ryssland utan att behöva koordinera användningen. Avtalet reglerar även hur koordinering ska ske vid behov.

Koordineringsavtal (pdf, nytt fönster)


Kontaktpunkt för frågor och anmälning av störningar på marksänd tv
2011-07-26

Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet ska enligt tillståndsvillkoren erbjuda en gemensam kontaktpunkt dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas av användning i 800 MHz-bandet kan vända sig med en anmälan. Under den tid då Telia Sonera är den enda tillståndshavare som sänder i bandet kan tv-tittare ringa 070-965 13 31. Denna lösning är kortsiktig.

Läs mer om störningar på marksänd tv som kan bero på sändningar i 800 MHz-bandet


Kompletterande koordineringsavtal med Danmark
2011-07-05

PTS har träffat bilateralt koordineringsavtal med Danmark för hur tv ska skyddas från användningen av 800 MHz-bandet till 2012.

Koordineringsavtal  


Koordineringsavtal med Danmark
2011-06-21

PTS har träffat bilateralt koordineringsavtal med Danmark för användning av 800 MHz-bandet.

Koordineringsavtal  


Remiss koordineringsavtal med Danmark om skydd av tv t.o.m. 2012
2011-05-03

Synpunkter på avtalsförslaget lämnas senast 13 maj 2011.

Missiv

Förslag till avtal (engelska)


Auktionen avslutad – total summa 2 054 000 000 kronor
2011-03-04

Auktionen har avslutats. Tre aktörer vann tillstånd för 2 054 000 000 kronor

Vinnande bud

BudgivareAntal MHzAuktionslikvid, SEKBelopp för täckning, SEK

HI3G Access AB

2x10        

431 000 000

 

Net4Mobility HB

2x10

469 000 000

300 000 000

TeliaSonera Mobile Networks AB

2x10

854 000 000

300 miljoner kronor utgör bud på täckning och dessa pengar ska Net4Mobility, som vunnit frekvensblocket FDD6, använda för att bygga ut så att de fasta bostäder och företag som saknar bredband får det.

Com Hem AB och Netett Sverige AB deltog också i auktionen men vann inga tillstånd.

Tilldelningsbeslut
Resultat
Läs mer i pressmeddelandet


___________________________________________________________

Bud dag
2011-03-04

I dag har tre budrundor avslutats. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 31 är 2 054 000 000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-31) (pdf, öppnas i nytt fönster)

_____________________________________________________________

Bud dag 4
2011-03-03

I dag har åtta budrundor avslutats. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 28 är 1 795 000 000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-28) (pdf, öppnas i nytt fönster)

_____________________________________________________________

Bud dag 3
2011-03-02

I dag har åtta budrundor avslutats. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 20 är 1 672 000 000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-20) (pdf, öppnas i nytt fönster)

_____________________________________________________________

Bud dag 2
2011-03-01

I dag har åtta budrundor avslutats. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 12 är 1 475 000 000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-12) (pdf, öppnas i nytt fönster)

_____________________________________________________________

Bud dag 1
2011-02-28

I dag har fyra budrundor avslutats. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 4 är 913 000 000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-4) (pdf, öppnas i nytt fönster)

_____________________________________________________________

I dag startar auktionen – följ prisutvecklingen i slutet av varje dag
2011-02-28

I slutet av varje dag publiceras på denna sida information om hur många budrundor som avslutats under dagen och hur stor summa de gällande högsta buden i varje budrunda omfattar.

PTS publicerar av sekretesskäl inte namn på budgivare innan auktionen avslutats och beslut om tilldelning av tillstånd eller avslag har meddelats.

Auktionen beräknas pågå 2–10 arbetsdagar, men kan pågå längre.

______________________________________________________________

Statusrapport koordineringsarbete med Ryssland
2011-02-24

ITU:s förberedelsemöte CPM inför världsradiokonferensen 2012 (WRC-12) pågår just nu.

Sverige arbetar aktivt för att koordineringsbehovet ska bli så litet som möjligt för Sveriges del. Beroende på utfallet av det nu pågående arbetet inom ramen för CPM, samt utfallet av senare eventuella bilaterala förhandlingar kan Sverige komma att stödja antingen bilaterala avtal eller en av de metoder som nu arbetas fram under CPM. Det nu pågående CPM-mötet är ett förberedande, inte beslutande möte. PTS bedömer att förutsättningarna för användningen av 800-bandet inte har förändrats med hänsyn till resultatet från CPM-mötet.

Tidigare information från PTS angående denna fråga:

  • Allmän inbjudan, avsnittet 2.7.2 Radionavigering i andra länder, se längre ned på denna sida
  • Notis längre ned på denna sida: ”Utdrag av data för notifierade sändare och mottagare i Ryssland”, publicerad 2010-09-07
  • PTS svar på frågan ”Hur kan man göra en uppskattning av påverkan till och från aeronautisk radionavigering (ARNS) i Ryssland?”, på PTS webbplats, frågor och svar om 800 MHz-tilldelningen, publicerad 2010-12-08  

______________________________________________________________

Koordineringsavtal med Norge
2011-02-15
PTS har träffat bilateralt koordineringsavtal med Norge för användning av 800 MHz-bandet.
Läs koordineringsavtalet


PTS bekräftar att auktion genomförs
2011-02-04

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS och myndigheten bekräftar härmed att auktionen, som är planerad att starta den 28 februari, kommer att genomföras. Den beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar, men kan pågå längre. Namn på budgivare publiceras efter att auktionen avslutats och beslut om tilldelning av tillstånd eller avslag har meddelats.

______________________________________________________________

PTS bjuder in intresserade att ansöka till 800 MHz-auktionen
2010-12-13

PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktionen i 800 MHz-bandet som är planerad att starta den 28 februari 2011. Ansökan och bankgaranti ska ha inkommit till PTS senast den 31 januari 2011. Det är viktigt att ansökan inkommer i tid och innehåller det som PTS kräver. 

______________________________________________________________

PTS kommentarer till remissvar
2010-12-13

PTS publicerar i dag sina kommentarer till de remissvar som inkom på PTS remiss tidigare i höst av begränsningsbeslut och allmän inbjudan samt konsekvensutredning och nya föreskrifter för det frekvensblock som ska förenas med ett täckningskrav. Sammanställningen omfattar också PTS kommentarer på de svar som inkom på remissen av den kompletterade konsekvensutredningen.

______________________________________________________________

Information om koordineringsavtal med Danmark och Norge
2010-12-13

PTS publicerar, för information, utkast till bilaterala koordineringsavtal mellan Danmark och Sverige respektive Norge och Sverige. Om önskemål finns om att lämna synpunkter på utkasten, kan de lämnas till PTS senast 7 januari 2011 (800-bandet@pts.se).

De slutliga avtalen kommer att publiceras på PTS webbplats så snart de är beslutade.

Läs utkasten

______________________________________________________________

Koordineringsavtal med Finland
2010-12-13

PTS har träffat bilateralt koordineringsavtal med Finland för användning av 800 MHz-bandet.

Läs koordineringsavtalet

______________________________________________________________

Inkomna remissvar publicerade
2010-11-11

De yttranden som kommit in på remissen av kompletterand konsekvensutredning är nu publicerade.

Läs svaren här

______________________________________________________________

Remiss av kompletterad konsekvensutredning
2010-10-21

PTS remissar kompletterad konsekvensutredning avseende tillstånd i FDD6-blocket efter synpunkter från Regelrådet.

Läs materialet

______________________________________________________________

Inkomna remissvar publicerade
2010-10-07

Ta del av remissvaren här.

______________________________________________________________

Remiss av begränsningsbeslut, allmän inbjudan och nya föreskrifter
2010-09-07
 
PTS presenterar nu förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan samt nya föreskrifter för det frekvensblock som ska förenas med ett täckningskrav. PTS välkomnar synpunkter på sina förslag. Synpunkter ska ha inkommit senast 5 oktober 2010.

Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. Om den som lämnar synpunkter anser att svaret i någon del omfattas av sekretess bör detta tydligt anges.
 
Läs materialet

______________________________________________________________

Utdrag av data för notifierade sändare och mottagare i Ryssland
2010-09-07

I detta material finns ett utdrag av data för sändare och mottagare i bandet 790-862 MHz för andra tjänster än marksänd tv som Ryssland har notifierat till ITU. Kontakta gärna PTS om du har frågor om materialet eller behöver kompletterande information, 800-bandet@pts.se

Läs materialet (extract-brific-2673-rus-790-862.xls, öppnas i nytt fönster)
Beskrivning av materialet (pdf, öppnas i nytt fönster)

______________________________________________________________

Frågor och svar om tilldelningen
2010-05-21

PTS presenterar i dag en Frågor & Svar-sida om tilldelningen i 800 MHz-bandet. Det går bra att skicka in frågor till 800-bandet@pts.se
Läs Frågor och svar

______________________________________________________________

Inkomna synpunkter efter hearing nr 3 (19 april 2010)
2010-05-06 

AINMT/Ice.net (pdf, öppnas i nytt fönster)
Boxer TV-access (pdf, öppnas i nytt fönster)
Com Hem (pdf, öppnas i nytt fönster)
EB/CANT (pdf, öppnas i nytt fönster)
Hi3G Access (pdf, öppnas i nytt fönster)
Radio- och TV-verket (pdf, öppnas i nytt fönster)
SVT (pdf, öppnas i nytt fönster)
Telia Sonera (pdf, öppnas i nytt fönster)
Tele2 (pdf, öppnas i nytt fönster), publicerad 2010-05-07
Telenor (pdf, öppnas i nytt fönster), publicerad 2010-05-07
Teracom (pdf, öppnas i nytt fönster)

______________________________________________________________

Anteckningar från hearingen den 19 april
2010-04-29

Läs anteckningarna

______________________________________________________________

Karta och koordinater över områden där bredbandstäckning saknas 
2010-04-23

PTS presenterar här en karta som visar områden om 250x250 meter med stadigvarande bostäder och/eller fasta verksamhetsställen där bredbanstäckning saknades i oktober 2009. Till kartan finns en tabell med koordinater som har skapats med hjälp av underlag om täckning som PTS begärt in av aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation.

Med bredband menas i det här sammanhanget en anslutning till Internet via en accessteknik vars snabbaste abonnemang enligt statistik från bredbandskollen levererar en faktisk överföringshastighet nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt.

Stadigvarande bostad definieras i det här sammanhanget som den fastighet en person är folkbokförd på. Begreppet antas motsvara befolkningen i ett område delat med 2,1.
 
Fast verksamhetsställe definieras i det här sammanhanget som den stadigvarande adress från vilken en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet. Begreppet antas vara synonymt med SCB:s definition av begreppet arbetställe.

______________________________________________________________

TV-sändare och allotments i Sveriges grannländer
2010-04-23
 
Den digitala tv-planen, GE06, innehåller både sändare och allotments. Denna plan återfinns i sin helhet hos ITU, www.itu.int. PTS har gjort ett utdrag ur GE06 med de allotments och sändare som eventuellt kan påverka Sverige. Kontakta gärna PTS om du har frågor om materialet eller behöver kompletterande information, 800-bandet@pts.se

______________________________________________________________

Presentation från hearingen
2010-04-19

Läs materialet som presenterades på hearingen. Skriftliga synpunkter lämnas till PTS senast den 3 maj 2010 till  800-bandet@pts.se. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. Om den som lämnar synpunkter anser att svaret i någon del omfattas av sekretess bör detta tydligt anges.

Mötesanteckningar från hearingen publiceras på denna sida inom kort. 

______________________________________________________________

Välkommen till en tredje hearing 19 april
2010-03-17

Göran Marby, PTS generaldirektör, inbjöd i dag vid PTS marknadsdag till en tredje hearing i 800 MHz-bandet. Göran berättade också bland annat om PTS nya förslag till spektrumtak (2x10 MHz) och kortfattat om PTS förslag till täckningskrav.

Hearingen hålls den 19 april, anmäl dig senast den 15 april.

______________________________________________________________

Studie utförd av ÅF om filter för 800 MHz-bandet
2010-03-08

På PTS uppdrag har ÅF-infrastruktur AB utfört en studie för att undersöka marknaden för filter som kan användas på tv-mottagare vid eventuell påverkan från 800 MHz-bandet.

ÅF:s studie (pdf)
______________________________________________________________

Kompletterande beräkningar 800 MHz-bandet, Progira
2010-03-08

På PTS uppdrag har Progira Radio Communication AB utfört beräkningar som kompletterar den tidigare genomförda studien.

Rapport från Progira (pdf)
______________________________________________________________

Svar på intresseundersökning och konsultation
2009-11-06

Sammanställning av intresseundersökningen
Publicerade konsultationssvar (18 st)
______________________________________________________________

Mötesanteckningar från hearingen den 11 september
2009-09-28

Läs mötesanteckningarna

_______________________________________________________________

Konsultation och intresseundersökning
2009-09-28

PTS efterfrågar marknadens synpunkter på hur 800 MHz-bandet ska planeras och tilldelas. PTS genomför samtidigt en intresseundersökning. Sista svarsdag är 30 oktober 2009.

Läs konsultationen och intresseundersökningen
Consultation and Interest Survey in English

_______________________________________________________________

Hearing 11 september
2009-09-11

Läs materialet som presenterades på hearingen. Mötesanteckningar från hearingen publiceras på denna sida inom kort. 

Skriftliga synpunkter kan ges i samband med konsultationen av PTS förslag som kommer att äga rum i oktober.

_______________________________________________________________ 

Synpunkter från Teracom
2009-09-07

Läs Teracoms synpunkter inkl bilagor (pdf, nytt fönster)


PTS bjuder in till en andra hearing
2009-08-20

Läs inbjudan


Studie utförd av HiQ på uppdrag av PTS
2009-06-26

På PTS uppdrag har HiQ Stockholm AB utfört en studie för att analysera risker för och åtgärder vid överstyrning av DVB-T-mottagare med anledning av tilldelning av frekvenser i 800 MHz-bandet för ny användning. Rapporten kommer att användas som underlag i PTS fortsatta arbete med tilldelning av 800 MHz-bandet.

Rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

 


Inkomna synpunkter efter hearing
2009-06-26

Comhem (pdf, öppnas i nytt fönster) 
Icenet (pdf, öppnas i nytt fönster)
Loveone (pdf, öppnas i nytt fönster)
Tele 2 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Telenor (pdf, öppnas i nytt fönster)
TeliaSonera (pdf, öppnas i nytt fönster)


Mötesanteckningar från hearingen den 23 april
2009-05-12

Läs mötesanteckningarna


Hearing 23 april
2009-04-23

Läs materialet som presenterades på hearingen. Synpunkter lämnas till PTS senast 30 maj 2009 på adressen: 800-bandet@pts.se

Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats www.pts.se
För det fall att den som lämnar synpunkter anser att svaret i någon del omfattas av sekretess bör detta tydligt anges.

Minnesanteckningar från hearingen publiceras på denna sida inom kort. 


 

Bakgrund

Frekvensutrymme i 800 MHz-bandet har frigjorts för nya användningsområden till följd av att det analoga TV-nätet har släckts ned. Bandet ligger relativt lågt i frekvensspektrumet och har därför goda utbredningsegenskaper. Därmed är det attraktivt för många olika slags tjänster, till exempel trådlöst bredband eller mobiltelefoni.

Läs mer om harmonisering och 800-forum


Planerade hålltider

Viktiga planerade hålltider för den svenska tilldelningen:

• Hearing: 23 april 2009. Läs inbjudan
• Hearing 2: 11 september 2009
• Konsultation med marknaden: hösten 2009
• Hearing 3: 19 april 2010
• Remiss av allmän inbjudan: hösten 2010
• Allmän inbjudan att delta i spektrumauktion: hösten 2010
• Spektrumauktion startar: första kvartalet 2011
• Tilldelning sker: när auktionen avslutats


Information och frågor

Denna webbplats kommer att uppdateras fortlöpande.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att skriva till 800-bandet@pts.se