EU-spektrumfrågor

2002 trädde det så kallade spektrumbeslutet (676/2002/EC) ikraft. Genom detta beslut inrättades Radiospektrum­kommittén. Det finns också en högnivågrupp för spektrumfrågor inom EU, Radio Spectrum Policy Group.

arrow Radio Spectrum Policy Group (RSPG)

Radio Spectrum Policy Group är ett forum för medlems­staterna att diskutera policyrelaterade spektrumfrågor. Gruppen är rådgivande till EU-kommissionen, och ger Kommissionen råd främst i formen av yttranden ("opinions"). Policygruppen består av representanter från medlemsstaterna och från EU-kommissionen. Representanter från EES-länderna, kandidat­länderna, EU-parlamentet, CEPT och ETSI deltar som observatörer.

Policygruppen ska i sitt arbete konsultera med såväl kommersiella som icke-kommersiella spektrumanvändare beträffande tekniska, marknadsmässiga och regulatoriska frågor på radioområdet som bedöms vara relevanta för utvecklingen av olika politikområden inom EU.

Ordförande för RSPG är Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen.

Kontaktperson på PTS för RSPG-frågor är Karoline Boström, karoline.bostrom@pts.se.

Mer information om RSPG finns på RPSG:s webbplats.

arrow Radiospektrumkommittén (RSC)

Radiospektrumkommitténs huvudsakliga syfte är att uttrycka medlems­staternas uppfattning om EU-kommissionens förslag till beslut om tekniska genomförandeåtgärder på radioområdet inom EU. Kommittén assisterar Europeiska kommissionen i dessa frågor. Kommittén består av representanter från medlemsstaterna och från EU-kommissionen (ordförande). Representanter från EES-länderna, kandidat­länderna, EU-parlamentet, CEPT och ETSI deltar som observatörer.

Kommitténs arbete kan följas på RSC:s webbplats, i syfte att ge spektrum­användare och andra intressenter möjlighet att bidra med synpunkter för den fortsatta utvecklingen av radiofrågor på den svenska och europeiska marknaden.

Eventuella synpunkter inför möten i kommittén kan lämnas elektroniskt till Katarina.Henriksson@pts.se