Information till personuppgifter registrerade i Fakturaservice

PTS behandlar följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna svara på frågor från företag och tillståndsinnehavare, främst avseende fakturor. Fakturaservice används även vid kontakt med Kammarkollegiet.

Eftersom det hör till PTS uppdrag att hantera fakturering av bl.a. tillståndshavare och att kommunikation med dessa personer är nödvändigt för att utföra det uppdrag, är den rättsliga grunden det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dina personuppgifter raderas från Fakturaservice så fort ärendet är åtgärdat. Om ett ärende är under utredning sparas ärendet för inväntad åtgärd/bevakning. Det kan exempelvis handla om ärenden där en kund bestrider en faktura eller inkassoärenden. När ärendet bedöms vara avslutat kommer det att raderas. Minst en gång per månad går PTS igenom ärendena som är under utredning för att bedöma om ärendena ska raderas eller inte.

I de fall PTS bedömer att det finns anledning att spara ärendet sparas ärendet 12 månader efter det att ärendet är avslutat.

Inkassokrav handläggs och skickas ut av Kammarkollegiet som utför indrivning, efterbevakning och är juridiskt biträde åt PTS enligt avtal.

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS men även till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom [email protected].

PTS kontaktuppgifter

Postadress:
Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

E-post: [email protected]
Växel: 08-678 55 00