Mobila satellittjänster i EU

Hybridsystem för mobila satellittjänster inom EU.

Som ett led i strävan att stärka EU:s inre marknad, och få till stånd alleuropeiska satellittjänster, har för första gången satellitoperatörer valts ut i ett gemensamt förfarande på Europanivå. Satellitområdet förväntas ha de förutsättningar som krävs för att infria förväntningarna på sådana Europaomfattande tjänster. Varje medlemsstat åtar sig att se till att de utvalda operatörerna får de licenser som krävs för att bedriva verksamhet med mobila satellittjänster i 2 GHz-bandet på nationell nivå.

Operatörerna har initialt lovat att täcka ett serviceområde på minst 60 procent av EU-medlemsstaternas yta och inom sju år att tillhandahålla mobila satellittjänster till minst 50 procent av befolkningen. De mobila satellittjänsterna kommer att omfatta taltjänster, andra tvåvägs kommunikationstjänster samt mobil-TV. 

EU:s webbplats kan du finna ytterligare information.

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Europeiska kommissionen beslutade den 13 maj 2009 (2009/449/EG) att utse Inmarsat Ventures Ltd (Storbritannien) och Solaris Mobile Ltd (Irland) som operatörer av system för mobila satellittjänster i 2 GHz-bandet i Europa. Urvalet ägde rum med stöd av det förfarande som fastställts av Europaparlamentet och rådet den 30 juni 2008 (626/2008/EG).

Tillståndshavare: