Vindkraft

PTS tar fram information om tillståndshavare för fast radio (radiolänk) i samband med projektering av vindkraftverk.

Information om fast radio i samband med vindkraftsprojektering

I PTS tillstånds- och frekvensregister finns samlad information om tillstånd i Sverige för fast radio. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten i den mån de inte omfattas av sekretess. Skyddade uppgifter är bland annat de som rör fast radio inom totalförsvaret.

Vindkraftverk riskerar att störa radiolänkförbindelser. I samband med en vindkraftsprojektering behöver därför projektören uppgifter om de radiolänkförbindelser som riskerar att bli störda.

I begäran om att få del av uppgifter ur PTS register bör vindkraftverkets placering anges med koordinater enligt referenssystem RT 90.

PTS undersöker det geografiska området runt den plats där vindkraftverket ska byggas och vilka uppgifter som kan lämnas ut. Vindkraftsprojektören får därefter en sammanställning av de tillståndshavare som berörs.

Uppgifterna kan inte lämnas som kartmaterial.

Tillståndsgivningen för fast radio är en pågående aktivitet. De uppgifter som PTS lämnar om tillståndshavarna i området ger därför en nulägesbeskrivning och är således inte statisk.

Försvarsmakten ansvarar för radar och militära radiolänkförbindelser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för radiolänkförbindelser i Rakelsystemet.

Förfrågan skickas till pts@pts.se.

Vindlov

webbportalen Vindlov finns information för den som vill bygga vindkraftverk.

Det är Energimyndigheten som samordnar den svenska vindkrafts­utbyggnaden. Myndigheten har tagit fram webbportalen tillsammans med bland annat PTS, Försvarsmakten och Transportstyrelsen. PTS har tagit fram informationen rörande civil telekom.

Vindbrukskollen

Projektet Vindbrukskollen tillhandahåller en databas med geografisk information om befintliga och planerade vindkraftverk i Sverige. Länsstyrelserna ska rapportera uppgifter så att databasen hålls uppdaterad. Databasen ger en samlad bild över vindkraften i Sverige.

Frågor

Övergripande frågor om PTS roll med avseende på vindkraft skickas till Mikael Stern, mikael.stern@pts.se.