Spektrumstrategi och inriktningsplan

PTS presenterar i sin spektrumstrategi de principer som myndigheten tillämpar i arbetet med spektrumplanering och tillståndsgivning. Inriktningsplanen anger hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren.

Strategi för spektrumförvaltningen

PTS vision för spektrumområdet är att samhällnyttan av radiospektrum är maximerad över tid. PTS långsiktiga spektrumstrategi beskriver principerna för PTS arbete mot visionen och ska bidra till att radiospektrum räcker till samhällets behov, idag och i framtiden. Spektrumstrategins huvudprinciper är:

  • PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade användningar genom tillräcklig tillgång på radiospektrum
  • PTS ska verka för att allt spektrum på sikt ska kunna delas
  • PTS ska skapa förutsättningar för mångfald av spektrumanvändningar
  • Alla spektrumanvändningar ska på sikt finnas i mest lämpliga frekvensband
  • PTS ska verka för en bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt
  • Samhällsekonomisk analys ska ligga till grund för PTS spektrumförvaltning

Vid tilldelning av radiospektrum är följande principer styrande:

  • Samhällsekonomisk analys och behovsprövning ska styra spektrumtilldelningen där marknadsmekanismer inte fungerar tillfredställande för en effektiv fördelning av spektrum
  • Efterfrågan ska styra spektrumtilldelning för övriga användningar

PTS inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att öka transparensen om PTS arbete med spektrumtilldelningar. Observera att planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

Inriktningsplanen uppdateras årligen och vid behov.