Utrustning

Radioutrustningsdirektivet

Från och med den 13 juni 2017 måste all radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i radioutrustningsdirektivet (direktiv 2014/53/EU, RE-direktivet (RED). RE-direktivet ersätter R&TTE-direktivet (direktiv 1999/5/EG).

Direktivet införlivas i svensk rätt genom:

arrow De viktigaste nyheterna

Tillämpningsområdet:

 • Omfattar radio- och tv-apparater
 • Omfattar radioutrustning som sänder på frekvenser under 9 kHz
 • Omfattar inte fast terminalutrustning (den omfattas av EMC- och LVD-direktivet)
 • Förtydligar att radar (utrustning för radiobestämning) omfattas

Tekniska krav:

 • Radioutrustningen ska vara konstruerad så att den ändamålsenligt använder och stöder en effektiv användning av radiospektrum och därigenom undviker skadlig störning (art. 3.2), med andra ord införs krav på mottagaregenskaper

De ekonomiska aktörernas skyldigheter:

 • Tydliga och detaljerade skyldigheter för tillverkare, tillverkarens representant, importörer och distributörer införs
 • Krav på spårbarhet

Administrativa krav:

 • Bruksanvisningen för utrustning som sänder radiovågor ska innehålla uppgifter om frekvensband och uteffekt
 • Bruksanvisningen ska innehålla en beskrivning av tillbehör och komponenter (inklusive programvara) som gör det möjligt att använda utrustningen att fungera som avsett
 • Information om användningsrestriktioner eller krav på tillstånd att använda radiosändare ska finnas på förpackningen och i bruksanvisningen
 • Tydliga krav vad gäller märkning av utrustning
 • CE-märkning ska finnas på produkten och förpackningen men inte längre på medföljande dokument
 • Mallar för den fullständiga och den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse

Bedömning av överensstämmelse:

 • När det gäller bedömningen av kraven för skydd av hälsa och säkerhet i art. 3.1(a) ska hänsyn tas till de förhållanden som rimligen kan förutses

arrow Utrustning som följer kraven i R&TTE-direktivet

 • Utrustning som uppfyller kraven i R&TTE-direktivet och som har släppts ut på marknaden till och med den 12 juni 2017 får tillhandahållas på marknaden även efter den 12 juni 2017
 • Mycket förenklat uttryckt innebär detta att utrustning som uppfyller kraven i R&TTE-direktivet och som har nått distributionsled/är på väg in i distributionsled (till exempel butik) får säljas även efter den 12 juni 2017