Lagar och föreskrifter

För radioutrustning har EU beslutat ett direktiv, radioutrustningsdirektivet, 2014/53/EU (även kallat RE-direktivet eller RED). RE-direktivet har ersatt radio- och teleterminalutrustningsdirektivet, 1999/5/EG (R&TTE-direktivet).

Riksdagen och regeringen har som en följd av direktivet antagit radioutrustningslagen (SFS 2016:392) och radioutrustningsförordningen (SFS 2016:394). PTS har dessutom publicerat föreskrifter (PTSFS 2016:5) som mer detaljerat reglerar vad EU och Sveriges Riksdag och regering bestämt. I de senare finns regler som omfattar all radioutrustning.

Detta lagstiftningspaket ersätter lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning, förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning och PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav med mera på radio- och teleterminalutrustning.

Radioutrustning som uppfyller det gamla regelverket får tillhandahållas på marknaden till och med den 12 juni 2017.

Aktuella lagar och föreskrifter om utrustning

Det gamla regelverket om utrustning