Frivilliga och tvingande åtgärder

Frivilliga åtgärder

Vilken åtgärd som är lämplig beror på bristens art och bristens allvar. Om radioutrustningen exempelvis orsakar skadlig störning kan det vara lämpligt att ta tillbaka produkten från alla ekonomiska aktörer i leveranskedjan eller till och med från slutanvändaren. Rör det sig enbart om mindre administrativa brister kan det vara lämpligt att åtgärda bristerna i nästa parti.

PTS kan ha en dialog med den ekonomiska aktören om vilken typ av frivillig åtgärd som är lämplig med tanke på produktens brister. Ansvaret ligger dock alltid på den ekonomiska aktören att se till att samtliga krav är uppfyllda och att vid behov ta hjälp av den expertis som krävs för att uppfylla regelverket och avhjälpa identifierade brister. PTS kommer inte att lämna förslag på lösningar eller för motpartens räkning föra dialog med andra aktörer, såsom underleverantörer eller tillverkare, i annat land.

Exempel:

Som importör eller distributör kan man överväga att antingen:

 • sluta sälja produkten
 • ta tillbaka produkten från återförsäljare
 • ta tillbaka produkten från slutanvändarna

Man ska alltid informera importören eller tillverkaren om produktens brister.

Som importör eller distributör kan man aldrig modifiera produkten. Om man gör det skapar man en ny produkt och blir tillverkare av den.

Som tillverkare kan man överväga att antingen:

 • sluta sälja produkten
 • ta tillbaka produkten från återförsäljare
 • ta tillbaka produkten från slutanvändarna
 • korrigera produkter i nästa parti
 • korrigera de produkter som finns i lager

Skillnader mellan tvingande respektive frivilliga åtgärder

Observera att om den ekonomiska aktören väljer att frivilligt åtgärda bristen hos produkten så är detta inte ett myndighetsbeslut som kan överklagas. PTS tvingande beslut kan överklagas men de flesta av våra beslut gäller omedelbart även om de överklagas.

Tvingande åtgärder

Om en produkt visar sig inte uppfylla de tekniska och administrativa kraven och någon frivillig uppgörelse om åtgärd inte kan nås kan PTS genom föreläggande besluta om tvingande åtgärder. Dessa förelägganden förenas som regel med vite om föreläggandet inte åtföljs. Vid allvarliga överträdelser kan en ekonomisk aktör även åläggas att betala en sanktionsavgift.

Ofta innebär ett föreläggande att produkten inte får tillhandahållas på den svenska marknaden innan bristen åtgärdats. I vissa fall kan det också innebära att även de exemplar som köpts av slutanvändare måste hämtas tillbaka för åtgärd.

Exempel:

 • Försäljningsförbud
 • Tillbakadragande från återförsäljare
 • Återkallelse från slutanvändare
 • Förstöring

Notera att alla kostnader i samband med ett föreläggande om åtgärd betalas av den ekonomiska aktören.

PTS beslut kan överklagas. Information om hur man överklagar finns alltid i beslutet.