Handläggning av marknadskontrollärenden

Rekvisition och test

  1. PTS rekvirerar en produkt hos en ekonomisk aktör.
  2. Produkten skickas vanligen på provning till ett ackrediterat labb som vi har avtal med. Provningen tar ca fem till sex veckor.
  3. När provningen är klar kontaktar vi den ekonomiska aktören som har tillhandahållit oss produkten.

Om produkten uppfyller kraven

Om produkten uppfyller samtliga krav vidtas ingen ytterligare åtgärd och ärendet avslutas.

Ersättning

Om en ekonomisk aktör tillhandahållit en produkt till PTS kostnadsfritt, dvs. om myndigheten rekvirerat produkten, har aktören rätt till ersättning om produkten skadats eller försämrats genom PTS kontroll. Ersättningen motsvarar inköpspriset för produkten eller ett skäligt belopp om utrustningen endast försämrats i mindre grad.

Om produkten inte uppfyller kraven

Om vi vid en marknadskontroll upptäcker att produkten har brister försöker PTS i första hand nå en frivillig överenskommelse där den ekonomiska aktören under en begränsad tid bereds möjlighet att avhjälpa bristerna. Om aktören inte avser vidta frivilliga åtgärder, eller bedöms inte åtgärda bristerna i tid, kan PTS fatta beslut om tvingande åtgärder såsom vitesförelägganden, försäljningsförbud och/eller sanktionsavgift.

Ersättning

Om produkten inte uppfyller de tekniska kraven är den ekonomiska aktören skyldig att ersätta PTS för provningskostnaden. Ersättningsskyldigheten infaller oavsett om bristen senare åtgärdas.