World Radiocommunication Conference

Radiovågors utbredning stoppas inte av nationella gränser. Därför behövs ett internationellt regelverk för ett effektivt nyttjande av radiospektrum. Användningen av internationellt harmoniserade frekvenser är också av stort intresse för både en regional och global utveckling av radiosystem, till exempel mobilt bredband, mobiltelefoni och satellitkommunikation.

Radioreglementet är det regelverk som är grunden för den internationella frekvensanvändningen. Den snabba utvecklingen inom radioområdet medför att nya eller förändrade radiosystem ofta kräver ändring av radioreglementet. Därför arrangerar Internationella Teleunionen (ITU) världsradiokonferenser (WRC) där beslut tas om uppdatering av Radioreglementet. Dessa
konferenser äger normalt rum med cirka 3–4 års mellanrum.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som svarar för det svenska engagemanget i dessa konferenser och förberedelsearbetet. Den senaste konferensen, WRC-19, ägde rum i Sharm El-Sheikh, Egypten, i november 2019. Platsen och den exakta tidpunkten för nästa världsradiokonferens, WRC-23, har ännu inte beslutats.

Agenda

WRC-19 antog ett förslag till agenda för nästa konferens. Agendan för WRC-23 kommer att fastställas av ITU Council.

Svenska nationella förberedelser inför WRC-23

PTS arrangerar regelbundet nationella förberedelsemöten för att inhämta synpunkter från myndigheter, företag och organisationer om ståndpunkter och förslag för respektive punkt på WRC-agendan. Läs mer här:

Läs mer oml svenska förberedelser inför WRC-23

Conference Preparatory Meeting CPM

Inför varje WRC hålls normalt två förberedelsemöten, Conference Preparatory Meeting (CPM), i ITU:s regi. Under det första mötet organiseras arbetet som ska utföras i ITU-R:s studiegrupper inför konferensen. Under det andra mötet (cirka ett halvår före konferensen) sammanställs en rapport där agendapunkterna analyseras och alternativa lösningar presenteras. Syftet är att förbereda och underlätta processen under själva WRC.

Läs mer om CPM här.

Conference Preparatory Group CPG

Conference Preparatory Group (CPG) är en grupp inom CEPT (Conference Européenne des Administration des postes et des télécommunications) för förberedelser inför WRC. Gruppens uppgift är att ta fram gemensamma europeiska förslag (European Common Proposal – ECP) till konferensen samt en instruktion med gemensamma ståndpunkter och bakgrunds-information. Syftet är att uppnå en gemensam, och därmed stark, europeisk ståndpunkt för varje agendapunkt.

Läs mer om CPG här.