Postlag

Postlagen och postförordningen trädde i kraft den 1 september 2010. Lagen och förordningen ersatte postlagen och postförordningen från 1993.

Lagen syftar främst till att genomföra Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemensakpens inre marknad för posttjänster. Av lagen följer att det är statens skyldighet att tillförsäkra medborgarna en samhällsomfattande posttjänst enligt lagens krav.

Lagtext

Postlagen (2010:1045)

Proposition ”Ny postlag”

Regeringens proposition 2009/10:216