Frågor och svar

Här hittar du svaren på några vanliga frågor om säkerhetsskydd.

arrow Vad gör PTS inom säkerhetsskyddsområdet?

PTS arbetar med att tolka och tydliggöra regelverk för de aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst och som därmed omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen.

PTS rådgivning och tillsyn av säkerhetsskyddet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst utgår från lag och förordning, Säkerhetspolisens föreskrifter och när det gäller signalskydd också Försvarsmaktens förskrifter.

Tillsyner på förekommen anledning kan bli aktuella, men i huvudsak avser PTS att bedriva kommande tillsyner utifrån en fastslagen tillsynsplan.

arrow Vilket ansvar har PTS inom säkerhetsskyddsområdet?

PTS är tillsynsmyndighet för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst.

Vi tar vid behov fram föreskrifter, utövar tillsyn och ger vägledning. Vi fattar beslut om placering av befattningar i säkerhetsklass och ansöker om registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen.

Vi ska även driva ett eget säkerhetsskyddsarbete och besluta om placering av befattningar i säkerhetsklass inom den egna verksamheten.

arrow Behöver verksamhetsutövare samråda med PTS innan de ingår säkerhetsskyddsavtal?

Enskilda verksamhetsutövare som ingår säkerhetsskyddsavtal i enlighet med 2 kap 6 § 3 i säkerhetsskyddslagen omfattas inte av samrådsskyldigheten i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordningen. Skyldigheten att samråda gäller endast för myndigheter.

I utredningen ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)” finns förslag på att samrådsskyldigheten ska gälla för alla verksamheter. Bestämmelserna föreslås träda ikraft 2021, men först ska utredningen bli en proposition så det kan hända en del på vägen.

Verksamhetsutövare behöver redan nu anmäla avsikt om att ingå ett säkerhetsskyddsavtal till PTS enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddsförordningen. Anmälan syftar till att uppmärksamma PTS på eventuellt behov av placering i säkerhetsklass, men utgör också underlag för myndighetens arbete med tillsyn över säkerhetsskyddet.

arrow Kommer PTS att peka ut vilka verksamheter som är säkerhetskänsliga inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst?

Nej, det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att bedöma om verksamheten helt eller delvis är säkerhetskänslig.

arrow Hur förhåller sig säkerhetsskyddslagen till de säkerhetsregler som finns i andra lagar som exempelvis lagen om elektronisk kommunikation?

Säkerhetsskyddslagen gäller för alla verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Det är nationell lagstiftning, som ska skydda totalförsvaret och Sveriges säkerhet i övrigt.

Lagen om elektronisk kommunikation gäller för verksamhetsutövare som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät – och tjänster och är en så kallad sektors-unik lagstiftning, som utgår från ett EU-direktiv.

Bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen vare sig ersätter eller ersätts av bestämmelser i till exempel lagen om elektronisk kommunikation, utan gäller huvudsakligen parallellt med dessa. Reglerna i säkerhetsskyddslagen gäller dock endast för de delar i en verksamhet som är säkerhetskänsliga. Reglerna i LEK gäller för hela verksamheten.

Det medför att en verksamhet kan träffas av bestämmelserna om driftsäkerhet genom lagen om elektronisk kommunikation och bestämmelserna om kontinuitet i säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddslagen har dock företräde i de fall som bestämmelserna är motstridiga eller där samma krav ställs i flera lagar, till exempel gällande incidentrapportering.

Åtgärder som syftar till att upprätthålla krav enligt en viss lagstiftning kan dock ibland användas för att upprätthålla krav enligt annan lagstiftning. Säkerhetsskyddsarbetet kan därmed gynnas av det säkerhetsarbete som bedrivs med utgångspunkt i t.ex. lagen om elektronisk kommunikation eller lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det är positivt att operatörer, i sitt systematiska säkerhetsskyddsarbete, tar stöd i processer och åtgärder som redan finns på plats.

arrow Påverkar totalförsvarsplaneringen PTS arbete med säkerhetsskydd?

Totalförsvarsplaneringen syftar till att få en viss verksamhet att fungera inför och under höjd beredskap, medan säkerhetsskydd den metod som används för att skydda planeringen i fredstid. Säkerhetsskyddet ska bland annat skydda verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. PTS bedriver därför arbetet med totalförsvar och säkerhetsskydd integrerat. Säkerhetsskyddet ska även utgöra ett skydd för Sveriges säkerhet i övrigt.