Lagar och regler om säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagstiftningen består av

  • Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
  • Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
  • Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2)
  • Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1)

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd från den 1 juli 2021

PTS föreskrifter om säkerhetsskydd (PTSFS 2021:2) kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) och Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1).

Förslag på ändringar i säkerhetsskyddslagen för att stärka skyddet för Sveriges säkerhet

Regeringen lämnade den 20 maj en proposition till riksdagen med följande förslag.

  • Säkerhetsskyddschefen ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet.
  • Verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer som innebär att en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten.
  • Verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva lämpligheten av utkontrakteringar och liknande förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal, samt i vissa fall samråda med tillsynsmyndigheten. Om ett förfarande är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt ska tillsynsmyndigheten få besluta att det inte får genomföras och även ingripa i ett pågående förfarande.
  • Verksamhetsutövaren ska anmäla till tillsynsmyndigheten att man bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Detsamma gäller när den säkerhetskänsliga verksamheten upphört.
  • Tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som inte följer säkerhetsskyddslagstiftningens krav.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Läs mer i Prop. 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet.

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet, prop. 2020/21:194 (regeringen.se)

Bestämmelser om överlåtelser

Bestämmelser om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet gäller sedan den 1 januari 2021. Detta innebär bland annat följande:

Säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning

En verksamhetsutövare som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom ska genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning.

Skyldigheten att genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning gäller inte för överlåtelse av fast egendom.

Skyldigheten att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt att samråda gäller inte heller för överlåtelser av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare som kräver ett medgivande enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Samrådsskyldighet med Säkerhetspolisen

Verksamhetsutövare ska inför överlåtelsen samråda med samrådsmyndigheten, Säkerhetspolisen. Vissa verksamhetsutövare ska samråda med Försvarsmakten. Detta gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i publika aktiebolag.

Samrådsmyndigheten kan förelägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt lagen och ytterst besluta att en överlåtelse inte får genomföras (förbud).

En överlåtelse i strid med ett förbud är ogiltig.

Upplysningsskyldighet

Verksamhetsutövare som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom ska upplysa förvärvaren om att säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheten samt informera om vilka skyldigheter som gäller enligt säkerhetsskyddslagen.

Föreskrifter

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordning i fråga om särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning och samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom.

Läs mer i regeringens proposition 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet.