Lagar och regler om säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagstiftningen består av

 • Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)
 • Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1)
 • Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1)
 • PTS föreskrifter om säkerhetsskydd (PTSFS 2021:2) kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) och Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1). Vissa bestämmelser i PTSFS 2021:2 ska efter den 1 mars 2022 inte tillämpas, se mer under Förtydligande nedan. 

Läs mer i regeringens proposition 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och regeringens proposition 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet, prop. 2020/21:194 (regeringen.se).

Förtydligande kring PTS föreskrifter

Den 1 december 2021 trädde en ny säkerhetsskyddsförordning i kraft och den 1 mars 2022 trädde Säkerhetspolisens nya föreskrifter om säkerhetsskydd i kraft. Detta innebär att PTS föreskrifter om säkerhetsskydd (PTSFS 2021:2) tills vidare endast gäller i tillämpliga delar.

De hänvisningar som görs i PTSFS 2021:2 till dels säkerhetsskyddsförordning (2018:658) och PMFS 2019:2 gäller istället till den nya säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) respektive Säkerhetspolisens nya föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1).

Nedan paragrafer i PTSFS 2021:2 ska ej längre tillämpas:

 • 4 §, regleras från den 1 mars 2022 i 2 kap. 11 § PMFS 2022:1
 • 5 §
 • 6 §, regleras från den 1 december 2021 i 2 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen
 • 7 §, regleras från den 1 december 2021 i 6 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen. PTS önskar att verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst använder den blankett som finns på PTS webbplats.
 • 8 §, regleras från den 1 december 2021 i 6 kap. 5 § säkerhetsskyddsförordningen
 • 13 §, regleras från den 1 december 2021 i 5 kap. 20 § säkerhetsskyddsförordningen
 • 14 § Från den 1 december 2021 ska samråd inför en överlåtelse ske med tillsynsmyndigheten. PTS önskar att verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst använder de blanketter som finns på PTS webbplats.

PTS kommer under året att arbeta med en uppdatering av myndighetens föreskrifter om säkerhetsskydd.