Registerkontroll

Registerkontroll kan utgöra en del av den säkerhetsprövning som ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Ansöka om registerkontroll

Framställan till PTS ska innehålla:

Ifylld blankett Ansökan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen. Använd en blankett per person som ska registerkontrolleras.

  • Om ansökan gäller placering i säkerhetsklass 3, fyll i blanketten Ansökan om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen via PTS e-tjänst:
  • Om ansökan gäller placering i säkerhetsklass 2, fyll i blanketten Ansökan om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen:


Ifylld blankett Särskild personutredning, om ansökan gäller placering i säkerhetsklass 2.


Ifylld blankett Upplysning om grundutredning och samtycke till registerkontroll och särskild personutredning.

Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

PTS måste ha fattat beslut om placering av befattning i säkerhetsklass innan framställan om registerkontroll för en person som ska placeras på befattningen kan göras.

De personer hos verksamhetsutövaren som är behöriga att hantera registerkontroller måste också vara anmälda till PTS på blanketten Anmälan av kontaktpersoner som är behöriga att hantera registerkontroller.

Skicka ansökan

Framställan om registerkontroll för säkerhetsklass 2, inklusive bilaga Särskild personutredning och bilaga Upplysning om samtycke till registerkontroll och särskild personutredning, skickas per post till:

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Ansökan om registerkontroll för säkerhetsklass 3 samt Upplysning om samtycke till registerkontroll och särskild personutredning skickas per automatik elektroniskt till PTS i samband med ansökan via e-tjänst.

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska anmälan skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.

Avanmälan eller ändring av den kontrollerades förhållande

När anställningen eller deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten har upphört ska verksamhetsutövaren skyndsamt informera PTS om att registerkontrollen ska avslutas. PTS vidarebefordrar sedan avanmälan till Säkerhetspolisen. Avanmälan görs på blanketten Avanmälan registerkontroll.

Observera att blankettens översta fält ska fyllas in med PTS uppgifter: Organisationsnummer: 202100-4359
Namn: Post- och telestyrelsen

Observera också att blanketten ska undertecknas av PTS, inte av verksamhetsutövaren.

Detta gäller även för den som är medkontrollerad när äktenskap eller samboförhållanden har upphört och den huvudkontrollerade har en befattning placerad i säkerhetsklass 1 och 2.

Skicka avanmälan

Avanmälan ska skickas per post till: 

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka men för Sveriges säkerhet, ska anmälan skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.