Registerkontroll

Registerkontroll kan utgöra en del av den säkerhetsprövning som ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetspolisen genomför registerkontroll av personer vars befattningar är placerade i säkerhetsklass. Verksamhetsutövare ansöker om registerkontroll hos Säkerhetspolisen via PTS.

Ansöka om registerkontroll

Framställan till PTS ska innehålla:

Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

PTS måste ha fattat beslut om placering av befattning i säkerhetsklass innan framställan om registerkontroll för en person som ska placeras på befattningen kan göras.

De personer hos verksamhetsutövaren som är behöriga att hantera registerkontroller måste också vara anmälda till PTS på blanketten Anmälan av kontaktpersoner som är behöriga att hantera registerkontroller.

Skicka framställan

Framställan om registerkontroll för säkerhetsklass 2, inklusive bilaga Särskild personutredning, skickas per post till: Post- och telestyrelsen, Registerkontroll, Box 5398, 102 49 Stockholm.

Framställan om registerkontroll för säkerhetsklass 3 kan skickas per post som ovan eller via e-post till: registerkontroll@pts.se

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka men för Sveriges säkerhet, ska anmälan skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.

Avanmälan eller ändring av den kontrollerades förhållande

När anställningen eller deltagandet avslutas eller när den kontrollerade inte längre har en befattning som är placerad i säkerhetsklass ska verksamhetsutövaren underrätta Säkerhetspolisen på blanketten Avanmälan registerkontroll

Detta gäller även för den som är medkontrollerad när äktenskap eller samboförhållanden har upphört och den huvudkontrollerade har en befattning placerad i säkerhetsklass 1 och 2.

En kopia av blanketten ska ges in till PTS enligt 13 § enligt Post- och Telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd, (PTSFS 2021:2).

Skicka avanmälan

Kopia av avanmälan ska skickas till: Post- och telestyrelsen, Registerkontroll, Box 5398, 102 49 Stockholm.

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka men för Sveriges säkerhet, ska anmälan skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.