Säkerhetsprövning

Personer som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska genomgå en säkerhetsprövning innan de börjar arbeta i verksamheten.

Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen.

Målet med säkerhetsprövningen är att bedöma om den anställda eller den som på annat sätt deltar i verksamheten är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och lojal mot säkerhetsskyddslagens intressen. Ett annat mål är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och blir sårbar för yttre påtryckningar.

Det är alltid verksamhetsutövaren själv som beslutar om en person ska anställas efter genomförd säkerhetsprövning. Beslutet tas inte av PTS eller Säkerhetspolisen.

Verksamhetsutövare ansvarar för att genomföra säkerhetsprövningen av sin personal. Verksamhetsutövaren ansvarar även för att personal hos dennes leverantörer säkerhetsprövas.

Verksamhetsutövaren ska inom ramarna för säkerhetsprövningen genomföra en säkerhetsprövningsintervju samt inhämta till exempel betyg, intyg och referenser, i den omfattning som följer av säkerhetsskyddslagen.

Verksamhetsutövaren ansvarar även för att ansöka om registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen genom framställan via PTS. Verksamhetsutövare som står under kommunalt eller regionalt rättsligt bestämmande inflytande ska vända sig till sin kommun eller region för framställan om registerkontroll. Börja arbetet med säkerhetsprövningen i god tid eftersom prövningen ska vara klar innan den anställda kan delta i den säkerhetskänsliga verksamheten.

Säkerhetsprövning ska följas upp

Verksamhetsutövaren ansvarar för att säkerhetsprövningen följs upp under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Det innebär att verksamhetsutövaren fortlöpande uder anställningen eller deltagandet ska göra bedömningar avseende den anställdes pålitlighet, lojalitet och sårbarheter. Detta innefattar också att hålla sig uppdaterad avseende förändrade förhållanden hos den anställde, till exempel om äktenskap upplösts eller samboskap upphört, vilket också Säkerhetspolisen och PTS i vissa fall ska få underrättelse om eftersom det kan påverka genomförd registerkontroll.