Säkerhetsskyddsavtal

Ett säkerhetsskyddsavtal ska säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls på samma nivå hos leverantören som hos verksamhetsutövaren. För enskilda verksamhetsutövare innebär begreppet upphandling i detta sammanhang sådana situationer där de ingår avtal om varor, tjänster eller entreprenader.

Säkerhetsskyddsavtal ska tecknas om det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller om leverantören genom upphandlingen får tillgång till i övrigt säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Som stöd i arbetet med säkerhetsskyddad upphandling har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning och mallar för säkerhetsskyddsavtal, som du finner genom länken under relaterade länkar. Även Upphandlingsmyndigheten ger information om säkerhetsskyddad upphandling på sin webbplats.

Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddavtal

Verksamhetsutövare som avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal ska anmäla detta till PTS enligt 7 § (PTSFS 2021:2) på blankett Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal. Anmälan syftar till att uppmärksamma PTS på eventuella behov av placering i säkerhetsklass samt utgör underlag för PTS arbete med tillsyn.

Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal ska innehålla information om:

  • det projekt eller uppdrag som säkerhetsskyddsavtalet avser
  • nivån på säkerhetsskyddsavtalet
  • behov av placering i säkerhetsklass

Mer information om säkerhetsskyddsavtal finns på Säkerhetspolisens webbplats Säkerhetsskydd vid upphandlingar och affärsavtal – Säkerhetspolisen.

Om uppdraget innebär att nya befattningar behöver placeras i säkerhetsklass behöver en ansöka om placering i säkerhetsklass också göras till PTS (läs mer om beslut om placering i säkerhetsklass).

Anmälan om att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts

Verksamhetsutövare ska anmäla att de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal, i vilken nivå och med vilket företag. Anmälan ska ske till Säkerhetspolisen på särskild blankett: Underlag för säkerhetsskyddsavtal.

En kopia av anmälan ska skickas till PTS enligt 8 § 1 p (PTSFS 2021:2). När ansökan om registerkontroller som tillhör det aktuella uppdraget skickas in till PTS måste de vara ifyllda med samma säkerhetsskyddsavtalsbenämning som tidigare angetts på anmälan om att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts.

Avanmälan av ett säkerhetsskyddsavtal och de registerkontroller som hör till avtalet

När säkerhetsskyddsavtalet ska sägas upp ska detta anmälas av verksamhetsutövaren till Säkerhetspolisen på anvisad blankett Underlag för säkerhetsskyddsavtal. En kopia av avanmälan ska skickas till PTS enligt 8 § 2 p. (PTSFS 2021:2).

Registerkontrollerna som är kopplade till säkerhetsskyddsavtalet avslutas på den separata blanketten Avanmälan registerkontroll.

Skicka anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal, kopia av anmälan om att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts samt avanmälan

Underlaget ska skickas till: Post- och telestyrelsen, Säkerhetsskydd, Box 5398, 102 49 Stockholm eller sakerhetsskydd@pts.se

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka men för Sveriges säkerhet, ska anmälan skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.