Säkerhetsskyddsavtal

Ett säkerhetsskyddsavtal ska säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls på samma nivå hos andra aktörer som hos verksamhetsutövaren.

En verksamhetsutövare som avser att genomföra en upphandling, ingå ett avtal eller inleda en samverkan eller ett samarbete (förfarande) med en annan aktör ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal med aktören, om aktören genom förfarandet kan få tillgång till

  • säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller
  • annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal gäller även i de fall en underleverantör anlitas.

För enskilda verksamhetsutövare innebär begreppet upphandling i detta sammanhang sådana situationer där de ingår avtal om varor, tjänster eller byggentreprenader.

Bestämmelser om säkerhetsskyddsavtal finns i 4 kap. 1–12 §§ i säkerhetsskyddslagen (2018:585), 6 kap. säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) och 7 kap. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2022:1

Som stöd i arbetet med förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning och mallar för säkerhetsskyddsavtal, som du finner under relaterade länkar. Även Upphandlingsmyndigheten ger information om säkerhetsskyddad upphandling på sin webbplats.

Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddavtal

Verksamhetsutövare som avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal ska anmäla detta utan dröjsmål till PTS enligt 6 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen på blankett Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal.

Anmälan syftar till att uppmärksamma PTS på eventuella behov av placering i säkerhetsklass och samråd samt utgör underlag för PTS arbete med tillsyn.

Om uppdraget innebär att nya befattningar behöver placeras i säkerhetsklass behöver en ansöka om placering i säkerhetsklass också göras till PTS (se Beslut om placering i säkerhetsklass).

Särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning

En verksamhetsutövare som avser att göra en upphandling, ingå ett avtal eller inleda en samverkan eller ett samarbete (förfarande) med en annan aktör ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning. Detta ska göras innan förfarandet inleds.

Verksamhetsutövaren ska genom den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som den andra aktören kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd. I 2 kap. 13 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2022:1 finns bestämmelser om vad en särskild säkerhetsskyddsbedömning ska innehålla.

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om det planerade förfarandet är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt.

Om verksamhetsutövaren bedömer att det planerade förfarandet inte är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt får det inte genomföras.

Ett förfarande kan vara olämpligt om det inte är möjligt att genomföra säkerhetsprövning av personalen hos den tänkta motparten, eller att det i verksamheten förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är så känsliga att det inte under några förhållanden är lämpligt att de förvaras utanför verksamhetsutövarens lokaler. Det kan också vara så att den tänkta motparten inte uppfyller de krav på tillförlitlighet som måste ställas när det är fråga om säkerhetskänslig verksamhet, exempelvis på grund av dennes ägarförhållanden (prop. 2020/21:194 s. 52 och 62).

Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskyddsanalys kan användas som stöd för att genomföra den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen.

Samråd inför vissa förfaranden

Om verksamhetsutövaren kommer fram till att det planerade förfarandet är lämpligt ska verksamhetsutövaren samråda med tillsynsmyndigheten om förfarandet innebär att den andra aktören kan få tillgång till

  • säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre, eller
  • annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Samråd med PTS

Verksamhetsutövare över vilka PTS är tillsynsmyndighet ska inleda samrådet genom att skicka in blanketten Samråd vid säkerhetsskyddsavtal samt det obligatoriska underlag som anges på blanketten.

När verksamhetsutövaren skickat in blankett och underlag gör PTS en bedömning av om förfarandet är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt. PTS ska om det inte är uppenbart obehövligt ge Säkerhetspolisen möjlighet att yttra sig innan samrådet avslutas. Verksamhetsutövaren kan i vissa fall behöva komplettera underlaget. Samrådet avslutas med ett beslut.

Föreläggande och förbud

PTS får förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Om ett föreläggande inte följs eller om det planerade förfarandet är olämpligt ur säkerhetsskyddsynpunkt, även om ytterligare åtgärder vidtas, får PTS besluta att förfarandet inte får genomföras (förbud).

Anmälan om att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts

Verksamhetsutövare ska anmäla att de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal till den som beslutar om placering i säkerhetsklass och till tillsynsmyndigheten (PTS) på särskild blankett Underlag för säkerhetsskyddsavtal.

När ansökan om registerkontroller som tillhör det aktuella uppdraget skickas in till PTS måste de vara ifyllda med samma säkerhetsskyddsavtalsbenämning som tidigare angetts på blanketten Underlag för säkerhetsskyddsavtal.

Avanmälan av ett säkerhetsskyddsavtal och de registerkontroller som hör till avtalet

När säkerhetsskyddsavtalet ska sägas upp ska detta anmälas av verksamhetsutövaren till den som beslutat om placering i säkerhetsklass och till tillsynsmyndigheten på anvisad blankett Underlag för säkerhetsskyddsavtal.

Registerkontrollerna som är kopplade till säkerhetsskyddsavtalet avslutas på den separata blanketten Avanmälan registerkontroll.

Skicka underlag, anmälan samt avanmälan

Underlaget ska skickas till pts@pts.se eller till: 

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att underlaget innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska handlingarna skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.