Säkerhetsskyddschef

Verksamhetsutövaren ska ha en säkerhetsskyddschef om det inte är uppenbart obehövligt.

Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera det egna säkerhetsskyddet. Detta ansvar kan inte delegeras.

Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet, om sådan chef finns, och annars verksamhetsutövarens ledning. I ett aktiebolag innebär kravet normalt att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd den verkställande direktören om en sådan finns.

Verksamhetsutövaren ska underrätta PTS om vem som är säkerhetsskyddschef

Enligt 3 § Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd; (PTSFS 2021:2) ska verksamhetsutövaren underrätta Post- och telestyrelsen om vem som är säkerhetsskyddschef och även ersättare för denne. Om det har ansetts uppenbart obehövligt att utse en säkerhetsskyddschef ska verksamhetsutövaren även underrätta Post- och telestyrelsen om detta. Underrättelsen ska göras på blanketten Underrättelse om säkerhetsskyddschef och säkerhetsskyddschefens ersättare. 

Skicka underrättelse om säkerhetsskyddschef

Underrättelsen skickas till: pts@pts.se eller till:

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att underrättelsen innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska underrättelsen skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.