Säkerhetsskyddschef

Verksamhetsutövaren ska ha en säkerhetsskyddschef om det inte är uppenbart obehövligt.

Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera det egna säkerhetsskyddet. Detta ansvar kan inte delegeras.

Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet, om sådan chef finns, och annars verksamhetsutövarens ledning. I ett aktiebolag innebär kravet normalt att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd den verkställande direktören om en sådan finns.

Verksamhetsutövaren ska anmäla till PTS vem som är säkerhetsskyddschef

Enligt 4 § Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd; (PTSFS 2022:18) ska verksamhetsutövaren anmäla till Post- och telestyrelsen vem som är säkerhetsskyddschef. Om en säkerhetsskyddschef inte har utsetts ska verksamhetsutövaren i stället anmäla kontaktuppgifter till verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ. Har verksamhetsutövaren utsett en ersättare till säkerhetsskyddschefen bör också denne anmälas till PTS.

Anmälan ska göras på blanketten Anmälan om säkerhetsskyddschef och säkerhetsskyddschefens ersättare.

Skicka anmälan om säkerhetsskyddschef

Anmälan skickas till: [email protected] eller till:

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att anmälan innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska anmälan skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.