Översyn av föreskrifter med anledning av EU:s nya telekomregler

EU:s nya telekomregler kommer att införas i svensk lagstiftning under 2022. Det innebär en rad förändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Operatörer som omfattas av PTS nuvarande regler samt nya aktörer kommer att påverkas.

Regler kring säkerhet i nät och tjänster, konsumenträttigheter och incidentrapportering är exempel på områden som berörs av förändringarna. Aktörer som tillhandahåller så kallade interpersonella, nummeroberoende kommunikationstjänster, det vill säga tjänster som till exempel meddelandetjänster i internetbaserade appar eller knutna till sociala medier kan komma att omfattas av de nya reglerna. Dessa aktörer berörs inte av PTS nuvarande regler.

Utredning pågår inom många sakområden 

PTS arbetar nu med att se över befintliga föreskrifter och allmänna råd på områdena som berörs samt att utreda vilka ytterligare regler som behövs för att genomföra EU:s telekomregler. De nya reglerna ska vara tydliga, ändamålsenliga och proportionerliga. Befintliga regler som kommer att påverkas är bland annat föreskrifter och allmänna råd om

  • driftsäkerhet, incidentrapportering och skyddsåtgärder för behandlade uppgifter
  • spektrumauktioner
  • innehåll i avtal, specificerad telefonräkning, underrättelse vid villkorsändring och information om priser med mera
  • nödkommunikation och nummerportabilitet
  • abonnentuppgifter.

PTS utredningsarbete kommer att visa i vilken utsträckning nuvarande regler kommer att påverkas av EU:s nya telekomregler. Myndigheten kommer bland annat att beakta EU:s rekommendationer på säkerhetsåtgärder för 5G (EU:s verktygslåda) i översynen. Verktygslådan är baserad på en gemensam riskbedömning som medlemsstaterna i EU tagit fram.

Informationsinhämtning och dialog med marknadens aktörer

Under 2020 hade myndigheten en dialog med operatörerna om bland annat vilka effekter och kostnader som de ser att de nya reglerna kan antas resultera i. Informationsinhämtning och dialog med marknadens aktörer är betydelsefullt för att de nya reglerna ska vara tydliga och ändamålsenliga.

När PTS tar fram förslag på nya föreskrifter utgår myndigheten från regeringskansliets förslag till ny lag till dess att en proposition överlämnas till riksdagen.

Remiss till marknadens aktörer

PTS är beroende av regeringens och riksdagens tidplan för proposition och beslut om ny lag. Förslag på föreskrifter kommer att skickas på remiss efter att regeringen har överlämnat sin proposition till riksdagen, vilket beräknas ske i december 2021. Förslag på föreskrifter skickas tillsammans med en redogörelse för vilka konsekvenser som kan bli följden av förslagen.

Operatörer och andra aktörer som vill svara på remissen kommer att behöva ta ställning till många förslag under relativt kort tid. Målgruppen för föreskrifterna är framför allt tillhandahållare av allmänna elektroniska kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Bakgrund

Den 11 december 2018 beslutade Europaparlamentet och EU:s råd att inrätta en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Kodexen upphäver och ersätter nu gällande ramdirektiv, ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

Målet med kodexen är att inrätta ett harmoniserat ramverk för elektroniska kommunikationsnät och tjänster. Kodexen innehåller bland annat bestämmelser om vilka uppgifter nationella regleringsmyndigheter ska ha liksom en rad regler för att säkerställa en harmoniserad tillämpning av regelverket inom hela unionen.

Kodexen måste införas i svensk lagstiftning. Regeringskansliet har därför tagit fram förslag på ny lag som ska genomföra kodexen samt upphäva och ersätta nuvarande lag om elektronisk kommunikation (LEK).