Regelförenkling

PTS har som en av 52 myndigheter fått i uppdrag av regeringen att se över vad myndigheten kan göra för att förenkla vardagen för företagarna. Regeringens mål är att företagens administrativa kostnader ska minska med 25 procent till 2010.

Det övergripande målet med regelförenklingsarbetet är att företagares administrativa kostnader ska minska med minst 25 procent till hösten 2010 och åstadkomma en märkbar förändring i vardagen för företagen. Med detta vill regeringen uppnå fler jobb i fler och växande företag.

Att minska företagens administrativa kostnader genom regelförenkling kan exempelvis röra sig om förenkling av regler och administrativa processer samt förbättrad service och tillgänglighet.

PTS redovisar förenklingar

PTS redovisade den 16 december 2009 till Näringsdepartementet myndighetens åtgärder för förenkling under perioden 2006-2010. Fem av ågärderna har identifierats som prioriterade. Vidare innehåller rapporten 36 förenklingsförslag som kommit in från företagare och feedback på dessa samt myndighetens samråd med näringslivet.

PTS rapport om regelförenklingsarbetet

Tillväxtverket följer upp arbetet

För att mäta hur mycket det kostar företagen att följa de administrativa krav som finns i lagstiftningen har regeringen gett Tillväxtverket (f.d. Nutek) i uppdrag att genomföra regelbundet återkommande mätningar och prognoser.

Information om regel­förenklings­arbetet finns på Tillväxtverkets webbsidor Regelförenkling för företag. Där hittar du bland annat Tillväxtverkets mätningar och prognoser på kommunikationsområdet.

Förslag på förenklingar

Företagare/aktörer inom PTS område kan vända sig till myndigheten med förslag på förenklingsåtgärder.

Kontakta PTS via e-post: pts@pts.se eller via brev till PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Ange "regelförenkling" i e-postmeddelandet/brevet.