Avstängning

PTS kan besluta att en operatör som kontrollerar tillträde till slutanvändare ska bedriva samtrafik eller vidta andra åtgärder om en operatör tänker stänga av en annan operatörs trafik.

Användarna måste kunna nå varandra för att elektroniska kommunikations­tjänster ska fungera effektivt. Om en operatör tänker stänga av en annan operatörs trafik kan PTS därför besluta att en operatör som kontrollerar tillträde till slutanvändare ska bedriva samtrafik eller vidta andra åtgärder. PTS beslut ska säkerställa slutanvändarnas kommunikationer under en övergångsperiod. Då kan slutanvändarna, om så behövs, hinna ordna andra kommunikationslösningar innan trafiken stängs av.

arrow Informera PTS om framtida avstängning

En operatör som avser att stänga av en annan bör meddela PTS om detta minst en vecka innan avstängningen. Informationen till PTS ska innehålla:

 • namnet på det företag som operatören avser att stänga av, samt kontaktuppgifter till någon person på detta företag
 • en uppskattning, om möjligt, av hur många slutanvändare som berörs och vilka, samt vilka kategorier av slutanvändare det är fråga om (privatpersoner, små eller stora företag, samhällsviktiga funktioner exempelvis sjukhus)
 • vilken trafik det är fråga om (in-/utgående trafik, vissa trafikslag)
 • tidpunkten för avstängningen
 • anledningen till avstängningen och, om avstängningen beror på uteblivna betalningar, vad operatören gjort för att ge företaget tillfälle att göra rätt för sig och när dessa åtgärder vidtagits

arrow Hur prövar PTS avstängningsärenden?

För att komma fram till om PTS behöver fatta beslut om att en operatör ska fortsätta bedriva samtrafik eller vidta annan åtgärd, gör vi en prövning utifrån följande fråga:

Väger slutanvändarintresset tyngre än ett intrång i operatörens verksamhet?

 • Nej: Ingen åtgärd.
 • Ja: Finns det en skyldighet att upprätthålla trafiken, antingen enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) eller beslut enligt LEK?
  - Om ja kan PTS komma att fatta beslut om att operatören ska upprätthålla trafiken vid vite med stöd av 7 kap. 8 § LEK.
  - Om nej kan PTS komma att fatta beslut om att någon av operatörerna ska bedriva samtrafik eller vidta andra åtgärder med stöd av 4 kap. 3 § LEK och därefter att trafiken ska upprätthållas vid vite under en övergångsperiod med stöd av 7 kap. 8 § LEK.

arrow Vem informerar slutanvändaren om avstängningen?

Det är i första hand den operatör vars slutanvändare kommer drabbas av avstängningen som bör informera berörda slutanvändare i så god tid som möjligt. Slutanvändarna bör informeras om
 • att avstängning kommer ske,
 • när avstängningen sker och, i förekommande fall, när trafiken kan förväntas fungera igen,
 • vart användaren ska vända sig för att få mer information (exempelvis kontaktinformation till operatörens kundtjänst).

Om PTS anser att det behövs kan även vi informera om avstängningen. Det handlar i sådana fall om en mer allmän information, till exempel en nyhet på PTS webbplats. PTS har inte möjlighet att genomföra en riktad informations­insats till varje berörd slutanvändare, utan detta är i första hand en sak för den operatör vars trafik blir avstängd.