Tillsyn av driftstörningar och avbrott

PTS kan inleda tillsyn i samband med avbrott eller allvarliga återkommande störningar. Nedan hittar du tillsynsärenden från 2019 och framåt.

Tillsyn inleds normalt endast när avbrottet eller störningarna berör många abonnenter, pågår under en längre tid eller annars bedöms som principiellt viktigt.

Tillsyn inledd 2021

Planlagd tillsyn

Årlig granskning av incidenter i elektroniska kommunikationer inleds

Orsak: Under 2020 rapporterades drygt 300 drifts- och integritetsincidenter till PTS. Myndigheten har valt att göra en fördjupad granskning av 16 driftsincidenter. Dessa har valts ut då myndigheten vill granska säkerhetsåtgärderna i sig och om operatörerna genomfört de planerade säkerhetsåtgärderna. De operatörer som har granskats har genomfört utlovade säkerhetsåtgärder efter inträffade driftsincidenter, men behöver fokusera än mer på förebyggande och riskbaserat säkerhetsarbete.
Tillsyn inledd: 2021-08-09 
Tillsyn avslutad: 2021-11-16 Ta del av besluten

Tillsyn inledd 2020

Planlagd tillsyn

Granskning av operatörers säkerhetsarbete för säkert trafiktutbyte på internet

Orsak: Det finns kända sårbarheter i protokollet Border Gateway Protocol (BGP), som reglerar hur internettrafik vidarebefordras mellan olika nätverk. PTS ska granska om ett antal av de större internetoperatörerna har tillräcklig kunskap om de kända sårbarheter som finns i BGP-protokollet och om de vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att hantera dessa sårbarheter.
Tillsyn inledd: 2020-10-01

 

Uppföljning av kraven på reservkraft

Orsak: För fem år sedan införde PTS nya regler om driftsäkerhet. Operatörerna fick fem år på sig att genomföra lämpliga åtgärder för att följa reglerna. Den 10 juni 2020 trädde reglerna i full kraft. I tillsynen ska PTS följa upp kraven på reservkraft hos fyra mobiloperatörer och fyra bredbandsoperatörer. Myndigheten kommer att göra kontroller på flera platser runt om i landet, både i tätort och på landsbygden. 
Tillsyn inledd: 2020-09-21
Underrättelse om misstanke om bristande reservkraft: 2021-08-31 Läs mer

 

Granskning av skyddet av sjökablar

Orsak: PTS har genom sitt samarbete med övriga nordiska länder fått indikationer på brister i skyddet av sjökablar. Bristerna gällde särskilt den delen av sjökabeln från stranden till omkopplingspunkten på land. Sjökablarna är en viktig del i infrastrukturen för elektroniska kommunikationsnät eftersom de kopplar ihop länder och olika delar av landet. PTS har därför granskat Telias, GlobalConnects och Telenors riskanalyser för sjökablar. 
Tillsyn inledd: 2020-06-02
Tillsyn avslutad: 2021-05-10

Beslut GlobalConnect
Beslut Telenor
Beslut Telia

Årlig granskning av störningar och avbrott

PTS granskar de fyra största operatörernas rapporterade driftsäkerhetsincidenter under 2019. Granskningen avser Tele2, Telenor, Telia och Tre. Den omfattar alla rapporterade incidenter som inte har behandlats i annan tillsynsinsats. PTS följer upp att operatörerna vidtar åtgärder och drar lärdomar av inträffade incidenter.
Tillsyn inledd: 2020-02-06
Tillsyn avslutad: 2020-05-05 Ta del av besluten

Händelsestyrd tillsyn

 

Granskning av Telenor efter driftstörningar för ip-telefoni

Orsak: Mellan den 17 och 22 december 2019 pågick driftstörningarna som påverkade Telenors abonnenter med ip-telefoni i hela landet. Abonnenter som ringde 112, 1177 eller 90 000 fick endast upptagetton. Telenor har anmält händelsen till PTS, som nu ska granska varför driftstörningarna inträffade, vad Telenor har gjort för att lösa problemen och vad bolaget gör för att det inte ska inträffa igen.
Tillsyn inledd: 2020-02-14
Tillsyn avslutad: 2020-05-25 Ta del av avskrivningsbeslutet

 

Tillsyn inledd 2019

Planlagd tillsyn

 

Kartläggning av små och medelstora operatörers säkerhetsarbete

PTS kartläggning visar att små och medelstora operatörer behöver utveckla det systematiska säkerhetsarbetet. Kartläggningen görs genom en enkätundersökning till drygt 600 operatörer. Syftet är att öka kunskapen hos små och medelstora operatörer om gällande regler för driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter samt att kartlägga hur operatörerna arbetar med dessa frågor. Målet är att kunna dra generella slutsatser om aktörernas driftssäkerhets- och integritetsarbete utifrån de samlade enkätsvaren.
Kartläggning inledd: 2019-05-21
Kartläggning avslutad: 2019-12-17 Rapport

 

Årlig tillsyn av rapporterade incidenter

PTS årliga tillsyn av de största operatörernas inrapporterade incidenter, som inte omfattas av andra tillsynsinsatser. Tillsynen omfattar incidenter som rör användarnas integritet samt driftstörningar av betydande omfattning. Syftet är att granska att operatörerna vidtar åtgärder med anledning av inträffade händelser och att incidenter rapporteras enligt reglerna. I tillsynen granskas Telia, Tele2, Tre (Hi3G) och Telenor.
Tillsyn inledd: 2019-02-19
Tillsyn avslutad:
2019-06-25 Tillsynsbeslut

Händelsestyrd tillsyn

 

Granskning av Tele2 efter driftstörningar

Orsak: Med anledning av de driftstörningar som drabbade Tele2 Sverige AB (Tele2) mellan den 17 och 19 juni har PTS inlett en tillsyn. Störningarna ledde till att såväl privatpersoner som företag hade stora problem med att ringa och ta emot samtal. Tillsynen är framåtsyftande, vilket innebär att myndigheten främst fokuserar på att granska och följa upp operatörens åtgärder och lärdomar för att en liknande incident inte ska inträffa igen.
Tillsyn inledd: 2019-07-05
Tillsyn avslutad: 2020-02-26 Avskrivningsbeslut

 

Granskning av incidenthantering efter stormen Alfrida

Orsak: Med anledning av de störningar och avbrott som orsakades av stormen Alfrida i början av 2019 har PTS inlett en tillsyn av Telias, Tele2:s, Hi3G:s och Telenors incidenthantering. Det huvudsakliga målet med tillsynen är att säkerställa att de granskade operatörernas incidenthantering med anledning av stormen har varit godtagbara i förhållande till kraven. Granskningen beräknas vara klar under det andra kvartalet 2019.
Tillsyn inledd: 2019-02-12
Tillsyn avslutad: 2019-06-18